REG

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 15 maj 2023 i Jönköping.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt, Francis Schmeer samt om nyval av Mark Talbot som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman valde Claes Ödman till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman gjorde omval av BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har utsett den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 750 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Beslut om riktad nyemission av aktier, ändring av bolagsordningen, sammanläggning av aktier och bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av aktier innebärande att 80 befintliga aktier ska sammanläggas till en aktie. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade även stämman om en riktad nyemission av aktier, om ändring av bolagsordningen och om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier. Styrelsen bemyndigandes att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

Emissionsbemyndigande

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga fem procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2023 kl. 14.30.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244