Årsstämma i Sensys Gatso Group

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 19 maj 2016 i Jönköping.

Styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Ingemar Skogö och Jochem Garritsen samt nyval av Katarina Staaf, Pia Hofstedt och Kerstin Sjöstrand som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman valde Claes Ödman till styrelseordförande.

Revisor
Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett den auktoriserade revisorn Martin Odqvist till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 175 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga fem procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Jönköping 20 maj 2016

Styrelsen för Sensys Gatso Group AB (publ)

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: [email protected]

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 175 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer. För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244