REG

Kommuniké från extra bolagsstämma 30 juli 2021

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 juli 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutadeatt ändra bolagsordningen enligt nedan:

Nuvarande lydelse

§1 FIRMA

Bolagets firma är Dividend Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

§1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Dividend Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

Nuvarande lydelse

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 12 500 000 kr och högst 50 000 000 kr.

Föreslagen lydelse

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

Nuvarande lydelse

§8 KALLELSE

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Föreslagen lydelse

§8 KALLELSE

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall göra anmälan till

bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte

vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton

och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Nuvarande lydelse

§11 AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse

§11 AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)

om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare

eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett

avstämningsregister enligt 4 kap, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de

rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§12 (ny) FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om nedsättning av aktiekapital

Bolagsstämman fattade beslut om minskning av aktiekapitalet med 22 045 411,4562 kronor för överföring till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier och förutsätter tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, av allmän domstol. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 på dagordningen.

Skälet till minskningen av aktiekapitalet är att bolagets styrelse beslutat överföra verksamheten till ett dotterbolag och föreslå en extra bolagsstämma utdelning av detta bolag till aktieägarna.

Beslut om vinstutdelning av aktier i DS SPAC 1 AB

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av högst 45 091 858 aktier i DS SPAC 1 AB.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i DS SPAC 1 AB för varje 1 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Som avstämningsdag föreslås 20 augusti 2021.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

___________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44