Om DS Plattformen

DS Plattformen AB

Organisationsnummer 556939-8752
Bransch Finansiella tjänster

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Vi arbetar med att öka värdet av våra investeringar genom att känna till de bolag vi investerar i väl och målsättningen är att vara en långsiktig finansieringspartner i rätt bolag. Bolagen vi investerar i är vanligtvis listade på en mindre aktielista i Sverige eller på väg att bli listade. Korta brygglån eller emissionsgarantier förekommer som sätt att investera i bolagen.

Besöksadress Kungsgatan 29
Postadress Stockholm
Webbplats https://www.dsplattformen.se/

Styrelse & Ledning

Ledning

Marco Marangoni VD

Styrelse

Sven-Otto Littorin Styrelseordförande
Mark Nycander Ali Ledamot
Anna Weiner Jiffer Ledamot
Marco Marangoni Ledamot

Bolagsordning

Bolagsordning för White Pearl Technology Group AB, org.nr. 556939-8752

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är White Pearl Technology Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 § Verksamhet

Bolagets verksamhet har till syfte att direkt och indirekt äga och förvalta fast egendom, utveckla och sälja IT-applikationer, tillhandahålla IT-lösningar och IT-konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 500 kr och högst 2 002 000 kr.

5 § Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 22 750 000 stycken och högst 91 000 000 stycken. Aktier ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 1 001 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 91 000 000 aktier.

Aktie av serie A medför tio (10) röster, aktie av serie B medför en (1) röst. Vid bolagets upplösning berättigar samtliga aktier lika del i bolagets tillgångar.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.

Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret.

6 § Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter.

7 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer.

8 § Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

9 § Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller flera protokolljusterare.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut angående fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.
 11. Val av styrelseledamöter och revisorer.
 12. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

11 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551 ).

12 § Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

bolagsordning_ny_4129-5605-7670.pdf

Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44