REG

Kommuniké från årsstämma 24 mars 2021

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 24 mars 2021. Årsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 med 0,05 SEK/aktie. Avstämningsdag är 26 mars 2021.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen valdes Mikael König som styrelseordförande, som ledamöter valdes Sverker Littorin, Tobias Berglund, Fredrik Crafoord och Bo Lindén. Till revisor omvaldes Johan Kaijser, auktoriserad revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 120.000 SEK till styrelseordförande och 60.000 SEK till var och en av styrelseledamöter ej arvoderade av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ)

Stämman beslutade om vinstutdelning av högst 277 000 aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ). Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ) för varje 162 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsen bemyndigades fastställa avstämningsdagen för utdelningen. De utdelade aktierna är upptagna till ca 2,5 MSEK i bolagets balansräkning.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Kiliaro AB (publ)

Stämman beslutade om vinstutdelning av högst 2 320 000 aktier i Kiliaro AB (publ). Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Kiliaro AB (publ) för varje 19 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Styrelsen bemyndigades fastställa avstämningsdagen för utdelningen. De utdelade aktierna är upptagna till ca 2,3 MSEK i bolagets balansräkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44