REG

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 november 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 29, 9 tr, Stockholm.

A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- dels senast den 12 november 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 12 november 2019. Anmälan skall ske per e-mail [email protected] eller skriftligen till bolaget under adress: Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.dividendsweden.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 12 november 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 12 november 2019.

I Dividend Sweden finns 35 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 34 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 38 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Ambia AB
7. Beslut om vinstutdelning av aktier i Willak AB
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Ambia Trading Group AB

Bolaget har avtalat med Ambia Trading Group AB om utdelning av ca 320 000 aktier, för att skapa ett bredare ägande i Ambia. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 320 000 aktier i Ambia Trading Group AB.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Ambia Trading Group AB för varje 109 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 7 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Willak AB

Bolaget har avtalat med Willak AB om utdelning av ca 5 000 000 aktier, för att skapa ett bredare ägande i Willak AB. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 5 000 000 aktier i Willak AB.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Willak AB för varje 7 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

C. UPPLYSNINGAR
Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2019
Styrelsen i Dividend Sweden AB


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44