Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

A. ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- dels senast den 17 maj 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 17 maj 2019. Anmälan skall ske per e-mail [email protected] eller skriftligen till bolaget under adress: Dividend Sweden AB, Kungsgatan 24, 5 tr, 111 35 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.dividendsweden.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 17 maj 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 maj 2019.

Efter registrering av den pågående nyemissionen kommer Dividend Sweden att ha 35 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 34 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 38 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Liv ihop AB
7. Beslut om vinstutdelning av aktier i Onoterat AB
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Liv ihop AB
Bolaget har avtalat med Liv ihop AB om utdelning av ca 800 000 aktier, för att skapa ett bredare ägande i Liv ihop AB. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 800 000 aktier i Liv ihop AB. Aktierna är per 2018-12-31 upptagna till ett bokfört värde om 4,2 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,12 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Liv ihop AB för varje 44 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdagen för utdelningen föreslås vara 4 juni 2019.

Punkt 7 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Onoterat AB
Bolaget har avtalat med Onoterat AB om utdelning av ca 800 000 aktier, för att skapa ett bredare ägande i Onoterat AB. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 800 000 aktier i Onoterat AB. Aktierna är per 2018-12-31 upptagna till ett bokfört värde om 3,2 MSEK i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar 0,09 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Onoterat AB för varje 44 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdagen för utdelningen föreslås vara 31 maj 2019.

C. UPPLYSNINGAR
Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2019
Styrelsen i Dividend Sweden AB


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44