Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november kl. 16.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

A.         ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
- dels senast den 9 november 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels senast den 9 november 2018 anmäla sin avsikt att delta. Anmälan ska ske per e-mail [email protected] eller skriftligen till bolaget under adress: Dividend Sweden AB (publ), Box 7106, 103 87 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.dividendsweden.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 9 november 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 9 november 2018.

I Dividend Sweden finns 25 291 644 aktier, varav 266 666 A-aktier med tio röster per aktie samt 10 683 843 B-aktier och 14 341 135 C-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 27 691 638. Bolaget innehar inga egna aktier.

B.        FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om riktad nyemission av aktier
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 2 106 720 aktier av serie B på följande villkor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma följande:

Namn                      Belopp att teckna         Antal aktier att kvitta
Berth Axelsson                         352 800                               100 800
Carl-Erik Hedin                         882 000                               252 000
Hans Forsström                        194 040                                 55 440
Heikki Koskinen                     1 411 200                               403 200
Lars Jonsson                            970 200                               277 200
Marcus Bernhardson                405 720                               115 920
Patrik Lindblom                         352 800                              100 800
Simon Edlund                           215 208                                61 488
Functional Bling AB                  560 952                              160 272
Kent Lundberg                       1 764 000                              504 000
Hans Petter Christiansen            52 920                                15 120
Mikael Dormander                     211 680                                60 480
Totalt                                     7 373 520                           2 106 720

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget jämte ränta med anledning av bolagets förvärv av aktier i Zenterio AB från de teckningsberättigade. Teckningskursen ska vara 3,50 kronor för varje ny aktie vilket motsvarar marknadsmässig kurs. Teckning av aktier ska ske den 15 november 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning samtidigt som teckning. Aktiekapitalet kan öka med högst 1 053 360,12 kr. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget överenskommit med de teckningsberättigade om kvittning.

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman den 15 november 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Det föreslagna bemyndigande ska ersätta det bemyndigande årsstämman beslutade om den 24 april 2018.

C.       UPPLYSNINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
För giltigt beslut enligt punkt 6 och 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i oktober 2018

Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ)

Stockholm 2018-10-30


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44