Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 april 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 18 april 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 18 april 2018. Anmälan skall ske per e-mail [email protected] eller skriftligen till bolaget under adress: Dividend Sweden AB (publ), Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.dividendsweden.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 18 april 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 april 2018.

I Dividend Sweden finns 109 505 103 aktier, varav 2 666 666 A-aktier med tio röster per aktie och 106 838 437 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 133 505 097. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut angående:
  a)Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b)Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c)Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
 9. Val av:
  a)Styrelseledamöter och suppleanter
  b)Revisor
 10. Beslut om ändring av bolagsordningen
 11. Beslut om sammanläggning av aktier
 12. Beslut om vinstutdelning av aktier i Transfer Jobb AB
 13. Beslut om vinstutdelning av aktier i Hubory AB
 14. Beslut om vinstutdelning av aktier i Vilhelmina Mineral AB
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8  - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Ägare med röster uppgående till ca 30% föreslår följande arvodering till styrelse och revisor.

Styrelseordförande: 80.000 kr per år. Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av bolaget: 40.000 kr per år.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Förslag till val av styrelseledamöter

Ägare med röster uppgående till ca 30% föreslår följande sammansättning av styrelsen.

 1. Till styrelse föreslås omval av följande personer: Sverker Littorin, Patric Perenius, Tobias Berglund och Bo Lindén.
 2. Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser, Mazars SET.

Punkt 10 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningen § 1 och § 5 enligt nedan.

Nuvarande lydelser:

§1 FIRMA

Bolagets firma är Dividend Sweden AB (publ).

§5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 stycken och högst 240 000 000 stycken. Aktier ska kunna ges ut i två serier, en av serie A till ett antal av lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 och aktier av serie B till ett antal av lägst 58 000 000 och högst 232 000 000.

Aktie av serie A medför 10 röster, aktie av serie B medför en (1) röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av visst aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Föreslagna lydelser:

§1 FIRMA

Bolagets firma är Dividend Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

§5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken. Aktier ska kunna ges ut i två serier, en av serie A till ett antal av lägst 200 000 och högst 800 000 och aktier av serie B till ett antal av lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

Aktie av serie A medför 10 röster, aktie av serie B medför en (1) röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av visst aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie B, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Punkt 11 - Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår stämman att besluta att sammanläggning av aktier i syfte att en högre aktiekurs kommer möjliggöra framtida vinstutdelningar av aktier. Aktiesammanslagningen ska ske med villkoren 1:10, dvs varje 10 (tio) befintliga aktier ska slås samman till 1 ny. Beslutet förutsätter årsstämmans godkännande av punkt 10.

För de aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 10, kommer bolagets större aktieägare vederlagsfritt att överlåta det aktier som behövs så att ett jämt antal aktier som är delbart med 10 erhålles

Styrelsen föreslås bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 12 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Transfer Jobb AB

Bolaget äger idag 40 aktier i Transfer Jobb AB. Efter en planerad split kommer antalet akter att uppgå till 2 000 000, vilket motsvarar ca 4,8% av det totala antalet aktier i Transfer. För att skapa ett bredare ägande i Transfer, vilket är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 1 800 000 aktier i Transfer. Dessa aktier är per den 31 mars 2018 upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 4 000 kronor i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar ca 90% av bolagets aktieinnehav i Transfer per den 31 mars 2018.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Transfer Jobb AB för varje 6 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

Vinstutdelningen av Transfer Jobb AB förutsätter att stämman beslutat enligt förslaget i punkt 11. Utdelningen avser förhållandet efter sammanslagningen av aktier.

Punkt 13 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Hubory AB

Bolaget äger idag 40 aktier i Hubory AB. Efter en planerad split kommer antalet akter att uppgå till 800 000, vilket motsvarar ca 4,8% av det totala antalet aktier i Hubory. För att skapa ett bredare ägande i Hubory, vilket är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 720 000 aktier i Hubory. Dessa aktier är per den 31 mars 2018 upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 4 000 kronor i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar ca 90% av bolagets aktieinnehav i Hubory per den 31 mars 2018.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Hubory AB för varje 15 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.  

Vinstutdelningen av Hubory AB förutsätter att stämman beslutat enligt förslaget i punkt 11. Utdelningen avser förhållandet efter sammanslagningen av aktier.

Punkt 14 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Vilhelmina Mineral AB

Bolaget äger idag 700 000 aktier i Vilhelmina Mineral AB. För att skapa ett bredare ägande i Vilhelmina Mineral, vilket är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 630 000 aktier i Vilhelmina. Dessa aktier är per den 31 mars 2018 upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 70 000 kronor i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar ca 90% av bolagets aktieinnehav i Vilhelmina per den 31 mars 2018.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Vilhelmina Mineral AB för varje 17 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.  

Vinstutdelningen av Vilhelmina Mineral AB förutsätter att stämman beslutat enligt förslaget i punkt 11. Utdelningen avser förhållandet efter sammanslagningen av aktier.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se, senast två veckor före stämman. Övriga beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2018
Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ)


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44