REG

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma den 31 mars 2020 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 29, 9 tr, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 25 mars 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 25 mars 2020. Anmälan skall ske per e-mail [email protected] eller skriftligen till bolaget under adress: Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.dividendsweden.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 25 mars 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 25 mars 2020.

I Dividend Sweden finns 35 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 34 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 38 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller flera justeringsmän

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut angående:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

9. Val av:

a) Styrelseledamöter

b) Revisor

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Ägare med röster uppgående till ca 30% föreslår följande arvodering till styrelse och revisor.

Styrelseordförande: 120.000 kr per år. Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av bolaget: 60.000 kr per år.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Förslag till val av styrelseledamöter

Ägare med röster uppgående till ca 30% föreslår följande sammansättning av styrelsen.

a) Till styrelse föreslås omval av följande personer: som styrelsens ordförande Sverker Littorin, som ledamöter Tobias Berglund, Fredrik Crafoord och Bo Lindén.

b) Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser, Allians Revision & Redovisning.

Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom ramen för vad bolagsordningen tillåter.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se, senast tre veckor före stämman. Övriga beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i februari 2020

Styrelsen i Dividend Sweden AB

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44