REGMAR

Dividend genomför finansiering om 16 MSEK

Dividend Swedens styrelse har idag fattat beslut om att genomföra en finansiering som utgörs av dels en riktad nyemission om 8 MSEK till kursen 0,80 SEK/aktie samt upptagande av ett lån om 8 MSEK.

Bolagets styrelse ser i nuvarande investeringsklimat en rad intressanta affärsmöjligheter i bolagets segment som kräver ytterligare kapital för att kunna realiseras och med anledning av detta har beslutats att stärka bolagets balansräkning och likviditet. Finansieringens syfte är att förstärka bolagets kapitalbas då bolaget vill stärka sin position som aktiv investerare på småbolagsmarknaden.

Styrelsens beslutade finansiering är strukturerad enligt följande:

  • Genomförande, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 31 mars 2020, av en riktad nyemission som tillför bolaget 8 MSEK, bestående av nyemission av 10 000 000 B-aktier, till en kurs om 0,80 SEK/aktie.
  • Upptagande av lån av från närstående till styrelseledamoten Fredrik Crafoord, om 8 MSEK, till årsräntan 12,5%, med 12 månaders löptid.

Nyemissionskursen har bestämts utifrån den volymviktade aktiekursen för bolagets B-aktie under de 20 handelsdagar som föregick beslutet minskad med 10%, vilken är 0,80 SEK/aktie. Aktiekapitalet ökar med 4 000 000 SEK till 21 545 930 SEK och antalet B-aktier ökar med 10 000 000. Det totala antalet aktier efter registrering av nyemissionen är 45 091 858, varav 373 332 A-aktier och 44 718 526 B-aktier.

Styrelsen anser att nyemissionen görs på marknadsmässiga villkor och är till gagn för samtliga aktieägare i bolaget. Nyemissionen riktades till en begränsad grupp investerare; Connector Corporate Finance AB, MMV Investment Group Ltd, Johan Markensten, Jörns Bullmarknad AB samt Montana Sweden AB. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det som fördelaktigt att attrahera långsiktiga finansiärer, samtidigt som det är till fördel för alla aktieägare och konvertibelägare att bolaget kan fortsätta sin tillväxt och utveckling. Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare med ca 22% av kapital och röster.

Bo Lindén, VD, [email protected]

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2020, kl 08:45 CEST.

_______________________________________________________________________________________________________

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Bifogade filer

200604-Finansiering.pdf

Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44