Delårsrapport januari - mars 2017

1 januari - 31 mars 2017

  • Nettoomsättningen ökade till 12,5 (5,9) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (1,1) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 1,3 (1,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,7 (0,6) MSEK 
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,01) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Utdelning om 0,05 kr/per aktie 
  • Övertecknad företrädesemission tillförde bolaget ca 22 MSEK
  • Avtal om ägarspridning med Sensec Holding AB 
  • Svag utveckling i ett fåtal portföljbolag påverkar resultatet negativt med ca 2 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Extra bolagsstämma hölls den 25 april 2017

VD-kommentar
Efterfrågan på kapital har under första kvartalet varit mycket högt, en mängd bolag har listats och många står i dörren i väntan på en listning. Det mycket starka året 2016, med hög riskaptit bland investerarna fortsatte en bit in på första kvartalet. Ganska snart mattades denna styrka av bland de mindre bolagen som Dividend Sweden fokuserar på. Större och mellanstora bolag har fortsatt haft en god utveckling, medan microbolagen haft det motigt, såväl nyintroduktioner som emissioner i redan listade bolag har fallit ut mycket varierande, vissa med påfallande dåliga utfall. Ett antal nyintroduktioner har den första handelstiden fallit kraftigt i kurs, vissa utifrån mycket dåligt teckningsutfall, vissa trots gott sådant.

Dividend har inte varit opåverkade av utvecklingen och ett fåtal innehav har påverkat värdepappersportföljen och resultatet negativt med ca 2 MSEK. Vi arbetar kontinuerligt med våra innehav för att över tid skapa bästa möjliga avkastning utifrån förutsättningarna. Således är uppfattningen att de bolag vi är investerade i kommer ha goda förutsättningar för att kunna utvecklas väl kommande kvartal. Dividends verksamhet är inte prognostiserbar såtillvida att det går att räkna med en viss vinsttillväxt kvartal för kvartal, fokus är att skapa värde för aktieägarna genom hög och stabil avkastning.

Glädjande under första kvartalet är den överenskommelse Dividend träffat med Sensec Holding AB om ägarspridning genom vinstutdelning, vilket Dividends extra bolagsstämma beslutade om den 25 april. Sensec är ett spännande säkerhetsföretag som de flesta kommit i kontakt med utan att nödvändigtvis veta om det, t ex vid säkerhetsgenomgången på en flygplats någonstans i Sverige eller vid besök i en offentlig byggnad eller vid en konsert med många människor samlade. Sensec har en enastående marknadsposition i de segment som har störst krav på säkerhet så som flygplatser, kärnkraftverk, fängelser, och de mest känsliga offentliga miljöerna som riksdag- och regeringskansli och stora politiska evenemang och sportarrangemang. Bolaget har en ambition att växa med lönsamhet från nuvarande omsättning om knappt 100 MSEK och en del i detta är att ansöka om listning på NGM Nordic NTF.

Vi är fortsatt positiva för 2017 då vi ser god efterfrågan på brygglån och garantier, samtidigt som vi hoppas kunna öka vår tillväxttakt med det större kapitalet på plats efter nyemissionen.

Bo Lindén
VD

Väsentliga händelser under perioden
Årsstämman beslutade i februari om en kontant utdelning om 0,05 kr per aktie.

Under perioden 24 februari till 15 mars genomfördes en företrädesemission om ca 23 MSEK, utgörande av units innehållande 1 aktie och 1 teckningsoption. Teckningskursen var 0,85 kr per unit. Emissionen tecknades till 233% och tillförde bolaget ca 22 MSEK efter emissionskostnader.

Dividend Sweden har under mars tecknat ett avtal om ägarspridning med Sensec Holding AB. Sensec är det ledande teknik- och tjänsteföretaget för tillhandahållande av kompletta säkerhetslösningar för de mest krävande och känsliga miljöer i Sverige. Sensec AB har en enastående marknadsposition i de segment som har störst krav på säkerhet så som flygplatser, kärnkraftverk, fängelser, och de mest känsliga offentliga miljöerna som riksdag- och regeringskansli och stora politiska evenemang och sportarrangemang. Bolaget har varit verksamt sedan 1982 och under 2016 omsatte koncernen ca 92 MSEK med en vinst om 0,5 MSEK. Avsikten är nu att expandera bolaget och Sensec har ansökt om listning på NGM Nordic MTF.

Första kvartalet började mycket starkt såväl kursmässigt som gällande efterfrågan på investeringskapital i form av emissioner och brygglån. En stor mängd bolag har för avsikt att ta in mer kapital i företrädesemissioner eller i emissioner vid listning. En bit in i kvartalet märktes en avmattning i viljan att teckna aktier bland allmänheten. Samtidigt har en icke oväsentlig del av de minsta bolagen haft en negativ kursutveckling. Detta har sammantaget påverkat Dividends värdepappersinnehav, och därmed resultatet, negativt med ca 2 MSEK under första kvartalet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Bolaget höll extra bolagsstämma den 25 april 2017, där beslut fattades att genomföra en vinstutdelning av ca 5,1 miljoner aktier i Sensec Holding AB. Utdelningen motsvarar cirka 90% av bolagets innehav i Sensec.

Kommande händelser

Delårsrapport april - juni 2017 23 augusti 2017
Delårsrapport juli - september 2017 26 oktober 2017
Bokslutskommuniké 2017 15 februari 2018


Rapporten i sin helhet är bifogad.

Stockholm den 26 april 2017

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén  
Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund
Styrelseledamot 

Patric Perenius
Styrelseledamot 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22, [email protected]

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44