REG

Bokslutskommuniké 2019

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 14 februari 2020.

1 oktober - 31 december 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 32,5 (3,8) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 5,9 (-4,8) MSEK
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 5,9 (-4,1) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,17 (-0,17) SEK
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 1,93 (3,21) SEK

1 januari - 31 december 2019

  • Nettoomsättningen minskade till 61,9 (113,3) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -9,7 (-10,8) MSEK
  • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -9,7 (-10,8) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,39) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • En extra bolagsstämma beslutade i november om vinstutdelning av aktier i Ambia Trading Group AB och WilLak AB.

VD-kommentar

Dividend Swedens 2019 kan resultatmässigt summeras som turbulent. Efter en bra start på året, där första kvartalets positiva resultatutveckling fortsatte under andra kvartalet. En likviditetsbrist i Zenterio som avsågs ägarspridas och noteras, ansökte om konkurs p g a bristande likviditet och vi tvingades till en nedskrivning på över 20 MSEK.

Vi är på intet sätt nöjda med årets resultat, men avslutningen på året visar på den potential vår verksamhet trots allt har, med 5,9 MSEK i vinst under fjärde kvartalet, innebärande att årets förlust stannar vid -9,7 MSEK.

Under året har vi delat ut 9 bolag till våra aktieägare, uppgående till ett värde om 24 MSEK, och trots detta har vi ett substansvärde per aktie som vid årsskiftet var nära nog dubbelt så hög som vår börskurs.

Glädjande under årets sista del är den vändning som TargetEveryOne gjort, såväl kursmässigt som verksamhetsmässigt. Vi har under en längre tid varit investerade i bolaget och fick nu avkastning för detta, vilket bidrog i stor utsträckning till det goda resultatet under fjärde kvartalet. Särskilt rolig var denna kursutveckling då vi i mars 2019 delade ut 4 miljoner aktier till våra aktieägare. I linje med vår långsiktiga strategi att plocka hem vinster i portföljen vid stort marknadsintresse sålde vi huvuddelen av vårt innehav i TargetEveryOne under slutet av rapportperioden.

Vi har fler bolag i vår portfölj som vi bedömer har god potential att få en liknande värdeutveckling under 2020. Ett sådant bolag är Papilly, som adresserar problemet psykisk ohälsa, där man fångar upp problemet stress på ett tidigt stadium för att preventivt motverka effekterna av att människor mår psykiskt dåligt, vilket ofta leder till sjukskrivningar och ökade kostnader för såväl företag som samhället i stort, stressrelaterade sjukskrivningar kostar över 30 Mdr årligen. Papilly kom under andra halvan av 2019 igång med försäljningen av sitt uppdaterade digitala stressprogram, vi förväntar oss att försäljningen skall ta fart under 2020.

Nexar är ett annat portföljbolag där vi ser en stor omvärderingspotential. Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. De har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-TV, tv och radio. Nexar har avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Vi förväntar oss att Nexar under 2020 kommer flytta fram sina positioner inom musikverksamheten men framförallt ser vi en mycket stor potential i Nexar Football.

Vi har även några onoterade innehav med stor potential; Bember som knyter ihop digital och fysisk kommunikation mellan företag och dess kunder; Transfer Service Group som bygger upp bolag inom vård, service och säkerhet och Evendo som enklast kan liknas vid ett "booking.com" för alla typer av event.

Dessa är ett urval av investeringar i portföljen, men vi ser fler bolag med potential och vi fortsätter arbeta vidare med för att uppnå god avkastning även för dessa innehav. Samtidigt genomför vi nya affärer och transaktioner löpande för att ha ett stadigt flöde av investeringar och kassaflöden.

Som ett led i att hjälpa både bolag vi investerar i och andra, bistår vi bolagen i frågor rörande IR; Investor Relations. Vi upplever att det finns affärsmöjlighet för Dividend Sweden att utveckla en tjänst som gynnar uppdragsgivarna likväl som vårt resultat. Såväl direkt genom intäkter, som indirekt genom avkastning på våra investeringar.

Vi fortsätter även arbeta vidare med att dela ut bolag till våra aktieägare. Ambia Trading Group och WilLak står närmast i tur och beslut om avstämningsdagar väntas kunna fattas inom kort.

Vi ser med tillförsikt på det nya decenniet och är starkt motiverade att arbeta vidare för att skapa avkastning för våra aktieägare.

Bo Lindén
VD

Kommande händelser

Årsstämma: 31 mars
Delårsrapport jan - mars 2020: 24 april
Delårsrapport april - juni 2020: 24 augusti
Delårsrapport juli - september 2020: 22 oktober
Bokslutskommuniké 2020: 17 februari 2021

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 16 januari 2020

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Fredrik Craaford
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22.

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till listade mindre bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44