Bokslutskommuniké 2015

(För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil).

1 jan - 31 dec 2015

  • Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 0,2 (-0,4) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,04) SEK

 

1 oktober - 31 december 2015

  • Nettoomsättningen ökade till 0,9 (0,1) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-0,5) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till 0,2 (-0,4) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,04) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Nyemission tillförde bolaget 20,5 MSEK
  • Ansökan om listning på NGM Nordic MTF

VD-kommentar

Fram till 2015 har Dividend Sweden haft en begränsad verksamhet, i juni 2015 fastslogs den nya strategin för Dividend Sweden. Redan under hösten påbörjades implementeringen av denna strategi, vilket lett till ökade intäkter under hösten, främst under fjärde kvartalet. Samtidigt har arbetet med att förbereda bolaget för en publik nyemission pågått, för att vi under 2016 med full kraft ska kunna sjösätta vår nya strategi.

Dividend Sweden har nu som affärsidé att arbeta med företagsrådgivning kring finansiering samt finansieringslösningar med hög avkastning för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig avkastning för sina aktieägare, via utdelningar. Dividend kommer fortsättningsvis att erbjuda finansieringslösningar på kort och lång sikt till företag som är listade på Aktietorget, OMX Nasdaq First North eller NGM och bolag som är på väg mot en sådan listning.

Beroende på det behov av kapital och kompetens som Bolaget har, kommer Dividend Sweden att bistå i den grad som eftersöks och skräddarsy en finansieringslösning som är bra för Bolaget. Dividend kommer att använda sitt egna kapital för att deltaga i finansieringen av Bolaget, men merparten kommer att komma från andra investerare. Dividends roll kommer vara att se till att Bolaget får en finansieringslösning som är långsiktigt hållbar.

Dividend Swedens verksamhet består av tre delar, som kan hänga ihop eller verka var för sig gentemot en potentiell uppdragstagare: finansiell företagsrådgivning, finansieringslösningar och ägarspridningar.

Vi ser goda möjligheter för att 2016 kommer att bli ett intressant år, där vi vill etablera Dividend som en naturlig partner för mindre listade bolag.

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick under året till 1,4 MSEK (0,1). Till följd att verksamheten under hösten har utökats och den nya strategin börjat implementeras uppgick rörelsens intäkter under fjärde kvartalet till 0,9 (0,1) MSEK.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader uppgick för helåret till 1,1 MSEK (0,7) och utgjordes till största del av inköp av värdepapper och administrativa kostnader. För fjärde kvartalet uppgick kostnaderna till 0,5 (0,6) MSEK.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 0,4 (-0,5) MSEK.  Resultatet per aktie för helåret uppgick till 0,02 (neg) SEK. För fjärde kvartalet var resultat per aktie 0,02 (neg) SEK.

Finansiell ställning

Per den 31 december 2015 uppgick det egna kapitalet till 0,5 (0,3) MSEK. Kassa och kassaliknande tillgångar uppgick till 0,7 (0,5) MSEK.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för 2015.

 

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma för Dividend Sweden kommer att hållas den 10 maj 2016 klockan 15:00 på Summit Konferens, Grev Turegatan 30, 114 43 Stockholm. Aktieägare kommer att kallas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Dividend Sweden för 2015 beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.dividendsweden.se senast den 26 april.

 

Kommande händelser

Årsstämma                                                10 maj 2016

Delårsrapport jan - mars 2016                   10 maj 2016

Delårsrapport april - juni 2016                  23 augusti 2016

Delårsrapport juli - september 2016          23 november 2016

Bokslutskommuniké 2016                        23 februari 2017

 

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 24 februari 2016

Sverker Littorin, Styrelseordförande  

Bo Lindén, Verkställande Direktör, Styrelseledamot

Tobias Berglund, Styrelseledamot                    

Patric Perenius, Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22.

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44