REG

Aktieägarna i DS Plattformen AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 oktober 2022

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 24 oktober 2022, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 14 oktober 2022 vara införd i aktieboken,

- dels anmäla sig senast den 21 oktober 2022 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning så att poströsten är DS Plattformen AB tillhanda senast denna dag.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 14 oktober 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 18 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.dsplattformen.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till DS Plattformen AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm, eller via e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara DS Plattformen tillhanda senast den 21 oktober 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.dsplattformen.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

 

I DS Plattformen finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av justeringsperson
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Green Apps Technologies International AB (publ)

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Jacob Dalborg utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2 - Val av justeringsperson

Styrelsen föreslår att Tobias Berglund (eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar) väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Green Apps Technologies International AB (publ)

Bolaget har avtalat med Green Apps Technologies International AB (publ) om utdelning av 2 000 000 aktier i Green Apps Technologies International AB (publ) för att skapa ett bredare ägande i bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i DS Plattformen bestående av högst 1 800 000 aktier i Green Apps Technologies International (publ). Senaste emissionskurs i Green Apps Technologies International AB (publ) uppgick till 1,50 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Green Apps Technologies International AB (publ) för varje 26 aktier i DS Plattformen (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 2 november 2022.

För det fall Green Apps Technologies International AB (publ) genomför en uppdelning eller sammanslagning av aktier innan utdelningen verkställs ska justering av antalet aktier i utdelningen justeras i motsvarande mån.

 

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.dsplattformen.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till DS Plattformen AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm eller via e-post till [email protected], senast den 14 oktober 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida https://www.dsplattformen.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/ senast den 19 oktober 2022.

 

D. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i oktober 2022

Styrelsen i DS Plattformen AB

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44