REG

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 januari 2022 kl 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.

A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 17 januari 2022 vara införd i aktieboken,

- dels anmäla sitt deltagande senast den 19 januari 2022 till Bolaget antingen via e-post till [email protected] eller via post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.dividendsweden.se/. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 januari 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 19 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Dividend Sweden finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en justeringsperson

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Innowearable AB

7. Beslut om vinstutdelning av aktier i INBooks AB

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Innowearable AB

Bolaget har avtalat med Innowearable AB om utdelning av 500 000 aktier i Innowearable AB för att skapa ett bredare ägande i bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 500 000 aktier i Innowearable AB. Senaste emissionskurs i Innowearable uppgick till 5 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Innowearable AB för varje 91 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Som avstämningsdag föreslås 2 februari 2022.

Punkt 7 - Beslut om vinstutdelning av aktier i INBooks AB

Bolaget har avtalat med INBooks AB om utdelning av 8 000 000 aktier i INBooks AB, för att skapa ett bredare ägande i bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 8 000 000 aktier i INBooks AB. Senaste emissionskurs i INBooks uppgick till 0,60 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i INBooks AB för varje 6 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Som avstämningsdag föreslås 2 februari 2022.

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §

aktiebolagslagen.

D. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i januari 2022

Styrelsen i Dividend Sweden AB

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.


Om DS Plattformen

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Webbplats
www.dsplattformen.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från DS Plattformen via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn DSPAB-B ISIN-kod SE0020203271

IR-Kontakt

Marco Marangoni VD [email protected] +598 93 37 00 44