EG Sverige AB publicerar tillägg till erbjudandehandling avseende det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Mestro AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer accepteras från, eller på upp...
EG Sverige AB publishes a supplement to the offer document in respect of the recommended public offer to the shareholders of Mestro AB (publ) The Offer is not being made, and this press release may not be distributed, directly or indirectly, in or into, and no acceptances will be accepted from, or on behalf of, shareho...
EG Sverige AB har ingått avtal om förvärv av sammanlagt 5 416 374 aktier i Mestro AB (publ) motsvarande cirka 53 % och höjer tidigare aviserat erbjudande till 20 kronor per aktie Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer accepteras från, eller på upp...
EG Sverige AB has entered into agreements to acquire 5,416,374 shares in Mestro AB (publ) (approximately 53 %) and increases the previously announced offer to SEK 20 per share The Offer is not being made, and this press release may not be distributed, directly or indirectly, in or into, and no acceptances will be accepted from, or on behalf of, shareho...
Erbjudandehandling avseende EG Sverige ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Mestro AB (publ) offentliggjord Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer accepteras från, eller på upp...
The offer document regarding EG A/S's public offer to the shareholders of Mestro AB (publ) is published The Offer is not being made, and this press release may not be distributed, directly or indirectly, in or into, and no acceptances will be accepted from, or on behalf of, shareho...
EG A/S lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Mestro AB (publ) EG A/S, CVR nr 40 40 60 93, lämnar härmed, genom sitt indirekt helägda dotterbolag EG Sverige AB, org. nr 556164-5648 ("Budgivaren") ett rekommenderat erbjudande ("Erbjudandet")...
EG A/S announces a public offer to the shareholders of Mestro AB (publ) EG A/S, CVR no. 40 40 60 93, through its indirectly and wholly-owned subsidiary EG Sverige AB, reg.no 556164-5648 (the "Bidder"), hereby announces a recommended public offer (the...

Om EG

Webbplats
www.eg.se

Prenumerera

Få löpande information från EG via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat