EG Sverige AB offentliggör slutligt utfall i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Mestro AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

EG A/S, CVR nr 40 40 60 93, lämnade den 9 februari 2024, genom sitt indirekt helägda dotterbolag EG Sverige AB, org. nr 556164-5648 ("Budgivaren") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Mestro AB (publ), org. nr 556679-4649 ("Mestro") om förvärv av samtliga aktier i Mestro. Budgivaren har genom avtal förvärvat sammanlagt 5 416 374 aktier i Mestro, motsvarande cirka 53 procent ("Sidoaffärerna"). Vid slutet av den förlängda acceptfristen som löpt till och med den 17 april 2024, har Erbjudandet accepterats av innehavare av 4 735 661 aktier i Mestro vilka tillsammans med de aktier i Mestro som Budgivaren har förvärvat genom Sidoaffärerna motsvarar cirka 99,33 procent av samtliga utestående aktier och röster i Mestro. Budgivaren har beslutat att inte förlänga acceptfristen varvid Erbjudandet nu avslutas.

Bakgrund och utfall

Den förlängda acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 17 april 2024. Budgivaren meddelar idag att:

  • Erbjudandet vid den förlängda acceptfristens utgång den 17 april 2024 hade accepterats av aktieägare i Mestro som representerar totalt cirka 46,33 procent av samtliga utestående aktier och röster i Mestro.
  • De aktier i Mestro som har lämnats in i samband med Erbjudandet vid utgången av den förlängda acceptfristen, tillsammans med de aktier i Mestro som Budgivaren genom Sidoaffärerna har förvärvat motsvarar cirka 99,33 procent av samtliga utestående aktier och röster i Mestro.
  • Budgivaren har beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare. Erbjudandet är nu avslutat.

Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in under den förlängda acceptperioden fram till och med den 17 april 2024 förväntas påbörjas omkring den 22 april 2024. Mot bakgrund av att samtliga villkor för fullföljande av Erbjudandet har uppfyllts eller frånfallits och Erbjudandet därmed den 20 mars 2024 förklarades ovillkorat och idag den 17 april 2024 avslutats har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, inte rätt att återkalla lämnad accept.

Varken Budgivaren eller någon närstående till Budgivaren ägde eller kontrollerade några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Mestro vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande och har inte förvärvat några aktier eller sådana finansiella instrument utanför Erbjudandet med undantag för Sidoaffärerna.

Tvångsinlösen och avnotering

Budgivaren har påkallat tvångsinlösen av minoritetsaktierna i Mestro. Därutöver har Mestro ansökt om avnotering från Nasdaq First North Growth Market vilket den 15 april 2024 godkändes. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 29 april 2024.

Övrig information

Information avseende Erbjudandet finns på Budgivarens hemsida https://global.eg.dk/about-eg/mestro-public-offer/.

Rådgivare

Budgivaren har anlitat CMS Wistrand Advokatbyrå som legal rådgivare.

______________________

EG Sverige AB

Styrelsen den 17 april 2024, Göteborg

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 17 april 2024 kl. 18:00. För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Per Roholt, EG Sverige AB och EG A/S
Telefon: +45 2060 9736
E-post: [email protected]

Viktig information

En erbjudandehandling och Tilläggshandling (på svenska och engelska) har offentliggjorts av Budgivaren.

Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar (2024-01-01)) förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. Budgivaren frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och budgivaren förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som "förutses", "tros", "förväntas", "avses", "planeras", "ämnas", "eftersträvas", "kommer" eller "kan" eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom budgivarens kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska språkversionen äga företräde.


Om EG

Webbplats
www.eg.se

Prenumerera

Få löpande information från EG via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat