Erbjudandehandling avseende EG Sverige ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Mestro AB (publ) offentliggjord

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

EG A/S, CVR nr 40 40 60 93, lämnade den 9 februari 2024, genom sitt indirekt helägda dotterbolag EG Sverige AB, org. nr 556164-5648 ("Budgivaren") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Mestro AB (publ), org. nr 556679-4649 ("Mestro") om förvärv av samtliga aktier i Mestro mot en kontantersättning om 18 kronor per aktie. Aktierna i Mestro är upptagna till handel vid Nasdaq First North Growth Market. Med "EG" avses i detta pressmeddelande den underkoncern i vilken EG A/S är moderbolag.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes idag den 12 februari 2024.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på EG:s webbplats https://global.eg.dk/about-eg/mestro-public-offer/. Erbjudandehandlingen finns också tillgänglig på Hagberg & Aneborns webbplats www.https://hagberganeborn.se/pagaende-transaktioner/

Förtyckta anmälningssedlar kommer att distribueras till de aktieägare i Mestro vars innehav är direktregistrerat i eget namn hos Euroclear Sweden AB per den 9 februari 2024. Aktieägare i Mestro vars aktier är förvaltarregistrerade kommer inte att erhålla en förtryckt anmälningssedel. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Acceptfristen inleds den 13 februari 2023 och avslutas den 4 mars 2024 klockan 15:00. Redovisning av likvid beräknas påbörjas omkring den 11 mars 2024. Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och senarelägga likviddagen.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet är tillgängligt på https://global.eg.dk/about-eg/mestro-public-offer/.

Rådgivare

EG har anlitat Wistrand Advokatbyrå som legal rådgivare.

______________________

EG Sverige AB
Styrelsen den 12 februari 2024, Göteborg

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 12 februari 2024 klockan 10:00 CET. För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Per Roholt, EG Sverige AB och EG A/S
Telefon: +45 2060 9736
E-post: [email protected]

Viktig information

En erbjudandehandling (på svenska och engelska) har offentliggjorts av Budgivaren.

Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar (2024-01-01)) förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. Budgivaren frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och budgivaren förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som "förutses", "tros", "förväntas", "avses", "planeras", "ämnas", "eftersträvas", "kommer" eller "kan" eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom budgivarens kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska språkversionen äga företräde.


Om EG

Webbplats
www.eg.se

Prenumerera

Få löpande information från EG via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat