REG

Valberedningens förslag inför årsstämman i Doxa AB (publ)

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Greg Dingizian (ordförande), Andreas Christensson och Ingrid Atteryd Heiman (i egenskap av styrelsens ordförande) har beslutat lämna följande förslag i enlighet med de principer för valberedningens arbete som antogs på föregående årsstämma. Med anledning av att Doxa har beslutat att addera en ny verksamhetsgren med investeringar i fastighetsbranschen önskar valberedningen tillföra kompetens och erfarenhet genom vissa förändringar, däribland nyval av Greg Dingizian och Per Ekelund till styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ingrid Atteryd Heiman, Christian Lindgren och Jonas Ehinger. Valberedningen föreslår nyval av Greg Dingizian och Per Ekelund. Valberedningen föreslår att Greg Dingizian utses till styrelsens ordförande. Melker Nilsson, Ljubo Mrnjavac och Pål Ryfors har avböjt omval. Information om samtliga ledamöter som föreslås till Doxas styrelse presenteras nedan.

Valberedningen föreslår att arvodena förblir oförändrade, innebärande att arvode ska utgå med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och med 80.000 kronor till övriga ledamöter.

Till revisor föreslås nyval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB revisionsbyrå med auktoriserad revisor Carl Fogelberg som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår slutligen att advokat Nils Fredrik Dehlin väljs till ordförande vid årsstämman.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Greg Dingizian
Född: 1960.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Adma Förvaltning AB och Vice ordförande i Swedish Logistic Property AB. Tidigare uppdrag: Greg har 35 års erfarenhet från Fastighetsbranschen, bl.a. som VD för GOTIC AB, HSB Malmö samt grundare av Victoria Park AB, Swedish Logistic Property AB och Adma Förvaltning AB. Därtill har han bl.a. varit VD för Wilh.Sonesson AB samt styrelseledamot i fler noterade och onoterade bolag. Greg Dingizian har varit styrelseledamot i Doxas styrelse 2017.
Aktieinnehav: 2.500.000 genom pensionsförsäkring samt 40.501.527 via bolag (Adma Förvaltning AB)
Greg Dingizian är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Per Ekelund
Född: 1971.
Utbildning: Byggnadsingenjör.
Övriga uppdrag: VD för Victoria Park AB och Hembla AB samt styrelseledamot i Rosengård Fastighets AB
Tidigare uppdrag: Per Ekelund har lång erfarenhet av ledande befattningar i fastighetsbranschen och har bland annat suttit i ledningen för Akelius Fastigheter AB.
Aktieinnehav: Per Ekelund äger inga aktier i Doxa.-
Per Ekelund är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Ingrid Atteryd Heiman

Född: 1958.
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet, MBA vid Uppsala universitet, Styrelseakademins masterutbildning för ordförande
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dignitana AB (publ), Herantis pharma plc (publ), Redwood pharma AB (publ) och styrelseledamot i Parkinson Research Foundation
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande för Doxa AB (publ). Ordförande, styrelseledamot och VD i publika Life Sciencesföretag samt managementkonsult i Booz Allen (numera PWC)
Aktieinnehav: 10 000 aktier, samt 200 000 köpoptioner
Ingrid Atteryd Heiman är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Christian Lindgren
Född: 1974.
Utbildning: Studier i ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: VD på Adma Förvaltnings AB och styrelseledamot i Safeture AB och Grosshold AB samt flera uppdrag i dotterbolag till Adma.
Tidigare uppdrag: Christian Lindgren har lång erfarenhet från roller som ekonomichef, han har bland annat suttit i ledningen som Administrativ chef för HSB Malmö och Sparbanken Syd.
Aktieinnehav: Christian Lindgren äger inga egna aktier i Doxa.
Christian Lindgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jonas Ehinger
Född: 1969.
Utbildning: Master of Science i biokemi/molekylär/biologi/kemi från Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: VD Osstell AB, styrelseordförande i Gapwaves AB (publ) styrelseledamot i Leading Lights AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Osstell AB, Innovationsbron AB och VD och styrelseledamot i Mentice AB (publ). VD i Cellectricon AB. Jonas har bott i USA då han var VD för Mentice Inc.
Aktieinnehav: Johan Ehinger äger inga aktier i Doxa.
Jonas Ehinger är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Informationen lämnades, genom valberedningens ordförandes försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 15.10.

För ytterligare information:

Greg Dingizian (valberedningens ordförande)

[email protected]

Om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Bolagets produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge, Ceramir Bioceramic Implant Cement, Ceramir Restore och Ceramir Protect är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentala material för en effektiv behandling av patienter. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB