Doxa säljer fastighet i sin Malmöportfölj Doxa har idag, den 21 november 2023, ingått bindande avtal om försäljning av fastigheten Skottspolen 1 i Malmö. Fastigheten säljs genom en aktieöverlåtelse.
REG
Valberedning inför Doxas årsstämma 2024 Vid årsstämman 2023 beslutades att valberedningen i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik vid tredje kvartalets utg...
REG MAR
DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q3 2023: UPPDELNING AV SERNEKE SYNLIGGÖR VÄRDEN • Uppdelning av Serneke i enlighet med ursprunglig strategi vid förvärvet synliggör värden • Kvartalets värdeutveckling portföljinnehav 558,6 mSEK (-3,6) • Kvartalets resultat u...
Uppdelningen av Serneke tar form Formerna för Doxas planerade uppdelning av Serneke i två separata bolag, ett för entreprenad och ett för fastighetsutveckling, har nu beslutats. I och med detta upphör Serneke Gr...
Doxa AB utvidgar översyn av strategiska alternativ avseende bygg- och entreprenadverksamheten i Serneke Group AB Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") offentliggjorde den 25 april 2023 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke Group AB ("Serneke"),...
REG MAR
DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2023: KRAFTIG TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV OCH TILLTRÄDE AV SERNEKE GROUP • Förvärv och tillträde av Serneke Group AB, anskaffningsvärde uppskattas till 864,4 mSEK och eget kapital i Serneke uppgick till 2 243,5 mSEK • Efter omvärdering är Doxas inneh...
REG
Doxa kontrollerar 94,4 procent av de utestående B-aktierna i Serneke och beslutar att inte förlänga erbjudandet till aktieägarna i Serneke ytterligare Den 25 april 2023 offentliggjorde Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SERNEKE Group AB (publ) ("Serneke") att förvär...
REG
Doxa har erhållit accepter från ägare till cirka 90,8 procent av de utestående B-aktierna i Serneke och förklarar därmed erbjudandet ovillkorat samt förlänger acceptperioden Den 25 april 2023 offentliggjorde Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SERNEKE Group AB (publ) ("Serneke") att förvär...
REG MAR
Doxa har preliminärt erhållit accepter från ägare till cirka 90,8 procent av de utestående B-aktierna i Serneke Den 25 april 2023 offentliggjorde Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke Group AB (publ) ("Serneke") att förvär...
REG
Doxa offentliggör tillägg till erbjudandehandling och prospekt avseende sitt rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke Den 25 april 2023 offentliggjorde Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke Group AB (publ) ("Serneke") att förvär...
REG
DOXA OFFENTLIGGÖR ERBJUDANDEHANDLING OCH PROSPEKT AVSEENDE SITT OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SERNEKE Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") offentliggjorde den 25 april 2023 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke Group AB (publ) ("Serneke") att förvärva samtliga ut...
REG
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL) Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") avhöll den 27 april 2023 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.
REG MAR
DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q1 2023: DOXA RAPPORTERAR SMÅ VÄRDEFÖRÄNDRINGAR I Q1 • NAV vid periodens utgång uppgick till 1 827,6 mSEK (1 850,6) • NAV per aktie vid periodens utgång uppgick till 6,19 SEK (6,31)
REG MAR
DOXA LÄMNAR ETT REKOMMENDERAT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SERNEKE Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller sälja aktier eller andra värdepapper, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, B...
REG
ÅRSREDOVISNING 2022 - DOXA AKTIEBOLAG (PUBL) Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Doxa Aktiebolag (publ) finns i sin helhet i bifogad fil samt på bolagets hemsida från och med den 30 mars 2023. För mer in...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org.nr 556301-7481, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2023 kl. 17:00 i Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12 i Malmö. Rösträttsregi...
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH NY STYRELSEORDFÖRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023 Valberedningen i Doxa AB (publ) ("Bolaget") har nu lagt fram sina förslag inför årsstämman 2023.
REG MAR
DOXA PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022: NAV-TILLVÄXT PÅ 50% PER AKTIE UNDER 2022 • Renodlat verksamheten under fjärde kvartalet • Årets resultat uppgick till -39,9 mSEK (76,3)

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB