REG

VALBEREDNING I DOXA KONSTITUERAD

Vid årsstämman 2020 beslutades att valberedningen i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik vid tredje kvartalets utgång från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Doxa består av följande personer:

  • Percy Nilsson, utsedd av Parkfast Arena Holding AB
  • Carl-Mikael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son AB
  • Marjan Dragicevic, utsedd av Dragfast AB
  • Greg Dingizian, styrelseordförande i Doxa

I korthet är valberedningens uppgift att lämna förslag till årsstämman avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt, i förekommande fall, principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma.

Principerna för valberedningens arbete finns att läsa på Doxas hemsida. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen per e-post till styrelsens ordförande Greg Dingizian under följande adress: [email protected].

För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast 23 februari 2023. Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid innan årsstämman den 27 april 2023 och offentliggöras på Doxas hemsida i samband därmed.

För mer information, vänligen kontakta:
Greg Dingizian, styrelseordförande
Telefon: 0733-984000
E-post: [email protected]

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB