REG

VALBEREDNING DOXA AB

Enligt den gällande instruktionen för valberedningen i Doxa AB (beslutad av årsstämman 2020) ska Doxa ha en valberedning som består av tre ledamöter, utsedda av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i det tredje kvartalet, jämte styrelsens ordförande.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2022

Peter Strand

Erik Selin

Marjan Dragicevic

Greg Dingizian (styrelseordförande i Doxa AB)

VALBEREDNINGENS UPPGIFTER

Valberedningen ska i korthet bereda och till årsstämman lämna förslag till:

-

Val av ordförande för stämman

-

Val av styrelse

-

Val av styrelseordförande

-

Val av revisor(er)

-

Styrelsens och revisorernas ersättning

KONTAKT MED VALBEREDNINGEN

Enskilda aktieägares förslag angående ovanstående punkter kan framföras via email till styrelsens ordförande Greg Dingizian ([email protected]).

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB