REG

Kommuniké från årsstämma 2021 i Doxa AB (publ)

Doxa AB (publ) ("Doxa") avhöll den 11 juni 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning.

Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Doxa och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Doxas resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ingrid Atteryd Heiman, Christian Lindgren och Jonas Ehinger samt om nyval av Greg Dingizian samt Per Ekelund till styrelseledamöter. Greg Dingizian valdes även till styrelseordförande. Till revisor valdes vidare revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om oförändrade principer för utseende av valberedningen inför nästa årsstämma.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemissioner

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 28 april 2021 om dels en nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna om 80 miljoner kronor, dels en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Företrädesemissionen om cirka 126 miljoner kronor omfattar högst 62 887 950 nya aktier. Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 2,00 kronor per aktie. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 17 juni 2021. Sista dag för handel i Doxa-aktien inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 15 juni 2021. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper under perioden 22 juni - 6 juli 2021.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av det vid var tidpunkt utestående antalet aktier i bolaget.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringarna syftar huvudsakligen till att justera gränserna för aktiekapitalet, antalet aktier samt att ändra styrelsens säte och orten för bolagsstämma till Malmö.

Långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram som i korthet innebär en emission av högst 4 150 000 teckningsoptioner till högst fem anställda. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Doxa under tiden från och med den 1 december 2024 till och med den 31 december 2024.

För ytterligare information:

Henrik Nedoh, verkställande direktör

Tel: 018-478 2000

Email: [email protected]

Om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Bolagets produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge, Ceramir Bioceramic Implant Cement, Ceramir Restore och Ceramir Protect är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentala material för en effektiv behandling av patienter. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB