REG

Kommuniké från årsstämma 2020 i Doxa Aktiebolag (publ)

På årsstämman i Doxa Aktiebolag (publ) i Uppsala den 8 juni 2020 togs följande beslut:

· Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen samt beslutade att balanserad förlust i moderbolaget överförs i ny räkning

· Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet

· Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter

· Stämman beslutade om omval av Ingrid Atteryd Heiman som ordförande samt omval av styrelseledamöterna Christian Lindgren, Ljubo Mrnjavac, Melker Nilsson och Pål Ryfors

· Stämman beslutade om nyval av Jonas Ehinger som ordinarie styrelseledamot

· Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 80 000 SEK per ledamot och 200 000 SEK för ordförande

· Stämman beslutade att välja revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor och att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk

· Stämman beslutade att Bolagets principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall vara i enlighet med det förslag som publicerades på bolagets hemsida den 6 maj 2020

För ytterligare information, kontakta Henrik Nedoh, VD. E-mail [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se

Om produkten Ceramir: www.ceramir.se

KORT OM DOXA

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected] ).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB