Doxas styrelse har förvärvat köpoptioner av huvudägaren

Greg Dingizian genom sitt bolag Adma Förvaltning AB ("Huvudägaren") har ställt ut köpoptioner till ledamöterna i Doxas styrelse. Köpoptionerna ger rätt att förvärva aktier i Doxa från Huvudägaren på villkor som speglar villkoren i det teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare som aktieägarna i Doxa AB (publ) fastställde vid sin extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för Doxas aktieägare.

Programmet omfattar hela styrelsen och Huvudägaren har erbjudit styrelsens ledamöter att förvärva totalt högst 600 000 optioner enligt följande:

(i) Styrelsens ordförande har erbjudits att förvärva högst 200 000 köpoptioner, och

(ii) övriga fyra ordinarie ledamöter har erbjudits att förvärva högst 100 000 köpoptioner vardera.

Optionerna förvärvas mot erläggande av en optionspremie som motsvarar optionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Samtliga styrelseledamöter har accepterat Huvudägarens erbjudande, och 200 000 köpoptioner har således förvärvats av styrelsens ordförande och 100 000 köpoptioner har förvärvats av var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Programmet har en löptid på fyra år och varje köpoption berättigar innehavaren till att förvärva en aktie i Doxa från Huvudägaren under perioden 1 januari 2022 - 31 december 2022 för ett pris om 2,54 kronor (motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Doxa-aktien under perioden 27 november - 10 december 2018).

"Jag är mycket glad att styrelsen antagit mitt erbjudande fullt ut. Det känns bra som aktieägare att både ledning och styrelse sitter i samma båt. Jag har nu en stor förhoppning om att detta ytterligare ska stimulera den nya ledningen och styrelsen att med gemensamma krafter verka för en positiv utveckling av Doxa till nytta för oss aktieägare", säger Greg Dingizian.

Uppsala den 19 december 2018

För ytterligare information:

Ingrid Atteryd Heiman, Ordförande,
E-post: [email protected] 

Greg Dingizian
E-post: [email protected] 

Läs mer på webben: www.doxa.se 
Produkten Ceramir: www.ceramir.se 

Kort om Doxa

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB