REG

DOXA TILLTRÄDER KVARTERET MALMÖ ARENA OCH GENOMFÖR EMISSION

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") offentliggjorde den 30 november 2021 att bolaget ingått avtal om förvärv av kvarteret Malmö Arena. Doxa har i dag den 28 februari 2022 genomfört tillträdet av förvärvet.

Förvärvet har skett i bolagsform och köpeskillingen har fastställts genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna (uppgående till cirka 1,9 miljarder) kronor och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet och med avdrag för latent skatt. Fastigheterna, som har en total yta om cirka 72 500 kvm, är moderna, nära fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 98 miljoner kronor.

Köpeskillingen betalades i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, det vill säga enligt följande. Doxas styrelse beslutade i samband med tillträdet att emittera 45 miljoner aktier med teckningskurs per aktie om nio kronor till säljaren, motsvarande totalt 405 miljoner kronor. Teckningskursen fastställdes genom avsiktsförklaringen den 9 september 2021. Resterande del av köpeskillingen betalades kontant. Säljaren kommer kvarstå med en revers om cirka 200 miljoner kronor.

Förvärvet var villkorat av Nasdaq Stockholm AB:s godkännande efter förnyad granskning för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market med anledning av en så kallad genomgripande verksamhetsförändring. Doxa har, vilket offentliggjordes den 28 december 2021, erhållit sådant godkännande.

För mer information, vänligen kontakta:

Victor Persson, VD
Telefon: 0702-586375
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 15.30

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är remineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).

Bifogade filer

Doxa_Pressmeddelande_.pdf

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB