REG

Doxa tillträder aktier i Fastighetsstaden och genomför emissioner

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") offentliggjorde den 25 november 2021 att bolaget ingått avtal med Fastighetsstaden Holding AB ("Säljaren") som innebär att Doxa blir ägare till 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden i Halmstad AB ("Fastighetsstaden").

Doxa har tillträtt aktierna i dag den 29 december 2021. I samband med tillträdet beslutade Doxas styrelse, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, att genomföra en riktad nyemission av 15 000 000 aktier med teckningskurs per aktie om 12 kronor till Säljaren. Teckningskursen fastställdes genom avsiktsförklaringen den 11 oktober 2021.

Styrelsen har även beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att betalning för mäklarens arvode i samband med förvärvet får ske genom att 6 250 000 kronor tillåts kvittas mot 452 571 nyemitterade Doxaaktier. Teckningskursen har fastställts till 13,81 kronor per aktie, motsvarande Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste 30 handelsdagarna. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen möjliggjort förvärvet och att betalning erläggs genom kvittning. Styrelsens uppfattning är att teckningskursen och övriga villkor är marknadsmässiga.

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Doxa och Advokatbyrån Hallgren & Partners är legal rådgivare till Säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande

Tel: 0733-984000

Email: [email protected]

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB