REGMAR

DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q1 2023: DOXA RAPPORTERAR SMÅ VÄRDEFÖRÄNDRINGAR I Q1

  • NAV vid periodens utgång uppgick till 1 827,6 mSEK (1 850,6)
  • NAV per aktie vid periodens utgång uppgick till 6,19 SEK (6,31)

FINANSIELL INFORMATION

NAV vid periodens utgång uppgick till 1 827,6 mSEK (1 850,6).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 1 741,8 mSEK (1 773,6).

Rörelsens intäkter Jan-Mar uppgick till -20,9 mSEK (0,5), minskningen utgörs i allt väsentligt av negativ värdeutveckling på portföljinnehav. Marknadsvärdet på Doxas kvarvarande innehav i noterade KlaraBo har under Q1 värderats ner med 6,2 mSEK. Övriga icke noterade fastighetsrelaterade innehav har under Q1 värderats ner med 15,5 mSEK. Detta som en effekt av ökade avkastningskrav om 14 punkter och ökat driftnetto i portföljbolagen om totalt 2,5 mSEK (+2%)

Rörelsens kostnader för perioden Jan-Mar uppgick till 10,5 mSEK (14,5), minskningen beror på att resultatet föregående år belastades av kostnader hänförliga till uppbyggnad av ny organisation samt kostnader kopplade till tillträde av nyligen förvärvade innehav.

Periodens resultat för Jan-Mar uppgick till -27,6 mSEK (-7,0), där -22,0 mSEK utgörs av nettoförändring verkligt värde portföljbolag.

Bifogat: Doxa delårsrapport för Q1 2023, som även finns tillgänglig på: http://www.doxa.se/rapporter

Denna information är sådan information som Doxa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 klockan 13:00.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Victor Persson                                                       
VD                                                                          
Telefon: 0702-586375                                           
E-post: [email protected]        

Patrik Melin                                                       
CFO                                                                          
Telefon: 0706-218285                                           
E-post: [email protected]

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB