REG

Doxa offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen om 126 MSEK och offentliggör information om huvudägares avsikt att teckna aktier

Styrelsen för Doxa Aktiebolag (publ) ("Bolaget" eller "Doxa") har upprättat ett prospekt med anledning av den nyemission med företrädesrätt för Doxas aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av bolagsstämman den 11 juni 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vid full teckning i Företrädesmissionen tillförs Bolaget cirka 126 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen i korthet

· Syftet med kapitalanskaffningen är att stärka kassan efter styrelsens strategiska beslut om att komplettera nuvarande verksamhet med en investeringsverksamhet med fokus på fastighetsbranschen.

· Företrädesemissionen om cirka 126 miljoner kronor omfattar högst 62 887 950 nya aktier.

· Teckningskursen i Företrädesemissionen är 2,00 kronor per aktie.

· Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

· Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen var den 17 juni 2021. Sista dag för handel i Doxa-aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 15 juni 2021.

· Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 22 juni - 6 juli 2021.

· Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 22 juni - 1 juli 2021.

· Aktier som tecknats i den riktade nyemission som beslutades av bolagsstämma den 11 juni 2021 kommer inte att berättiga till teckningsrätter i Företrädesemissionen.

Prospektets godkännande och tillhandahållande

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, och information relaterad till Företrädesemissionen finns tillgängligt på Doxas hemsida www.doxa.se, Stockholm Corporate Finance hemsida www.stockholmcorp.se samt Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.

Tidplan för Företrädesemissionen

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

17 juni 2021

Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market

22 juni -1 juli 2021

Teckningsperiod

22 juni - 6 juli 2021

Handel i betald tecknad aktie inleds. Handeln avslutas i samband med att företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket.

22 juni 2021

Offentliggörande av slutgiltigt utfall företrädesemissionen

Omkring 9 juli 2021

Leverans av och handel i nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter

Omkring vecka 30

Leverans av och handel i nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Omkring vecka 30

Adma Förvaltnings disponering av teckningsrätter

Doxas huvudägare, Adma Förvaltnings AB ("Adma"), som kommer att erhålla 40 501 527 teckningsrätter inom ramen för Doxas företrädesemission, har, med avvikelse från vad som angavs i Doxas pressmeddelande den 29 april 2021, meddelat Doxas styrelse att Adma avser att teckna sig för cirka 10 miljoner teckningsrätter i Företrädesmissionen (motsvarande 20 MSEK) och att Adma avser att sälja resterande cirka 30,5 miljoner teckningsrätter över Nasdaq First North Growth Market och/eller genom blockförsäljningar.

Adma kontrollerar per dagen för prospektet cirka 64,40 procent av aktierna och rösterna i Doxa. Om Adma disponerar över sina teckningsrätter enligt ovan kommer Adma att kontrollera cirka 30,50 procent av aktierna och rösterna i Doxa efter kapitalanskaffningarna.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med kapitalanskaffningarna.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021, kl. 10.30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande

Tel: 0733-984000

Email: [email protected]

Om Doxa AB

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB