REG

Doxa förvärvar kvarteret Malmö Arena

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") meddelade den 9 september 2021 att bolaget ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av kvarteret Malmö Arena ("Förvärvet"). Efter fortsatta förhandlingar har Doxa i dag ingått bindande aktieöverlåtelseavtal om Förvärvet. Tillträde beräknas ske senast den 28 februari 2022.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor. Fastigheterna, som har en total yta om cirka 77 000 kvm, är i princip fullt uthyrda och genererar ett årligt driftnetto om cirka 95 miljoner kronor.

Doxa kommenterar:

- Det är väldigt glädjande att i dag kunna meddela att vi slutför förvärvet av kvarteret Malmö Arena. Med detta förvärvar vi en välbelägen och modern blandfastighet med långa kontrakt och stabila hyresgäster, samt skapar vi en attraktiv plattform för vår fastighetsverksamhet och stärker Doxas intjäning och kassaflöde betydligt, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.

Förvärvet sker i bolagsform och köpeskillingen kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna (uppgående till cirka 1,9 miljarder) kronor och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet och med avdrag för latent skatt.

Köpeskillingen ska erläggas genom att Doxa till säljaren emitterar 45 miljoner aktier i Doxa till ett värde om 405 miljoner kronor och kontant betalar resterande del av köpeskillingen. Säljaren kommer kvarstå med en revers om 200 miljoner kronor.

De 45 miljoner aktierna ska, i enlighet med avsiktsförklaringen, emitteras till en teckningskurs om 9 kronor per aktie. Att del av köpeskillingen betalas i nyemitterade aktier anser styrelsen vara i Doxas och aktieägarnas bästa intresse och bidrar till att skapa värde för Doxas aktieägare.

Tillträde beräknas ske senast den 28 februari 2022, villkorat av att Doxa erhåller godkännande i den pågående förnyade noteringsprocessen hos Nasdaq First North Growth Market.

Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Doxa i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande

Tel: 0733-984000

Email: [email protected]

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar.


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB