REGMAR

Doxa förvärvar fastighet i Malmö

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Lockarp PFK AB, ägare till en kommersiell fastighet i Lockarp, Malmö, med ett fastighetsvärde om ca 42 MSEK. Fastigheten hyrs ut till restaurangkedjan KFC på långt kontrakt till 2035 och genererar årligt driftnetto om drygt 2 miljoner kronor innebärande en initial yield om 5 procent. Parternas avsikt är att tillträde ska ske senast den 30 november 2021.

Förvärvet av fastigheten, Malmö Domkraften 1, sker i bolagsform och köpeskillingen kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheten (uppgående till ca 42 MSEK, vilket också innefattar en byggrätt om ca 500 m2) och fastighetens bokförda värde per dagen för tillträdet.

Doxa kommenterar:

- Med detta köp förvärvar vi en attraktiv kommersiell fastighet i Malmö. Förvärvet sker helt genom utgivande av aktier och vi uppskattar att säljaren tycker det är intressant att vara med i Doxa framöver, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.

Köpeskillingen avses erläggas genom att Doxa emitterar aktier till säljaren till en teckningskurs om 13,54 kronor per aktie. Ingen kontant köpeskilling ska utgå. Antalet aktier som ska emitteras är således inte fastställt, men enligt preliminära köpeskillingsberäkningar kommer antalet aktier uppgå till omkring 3 160 000 stycken. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna i Doxa har bestämts genom en förhandling mellan Doxa och säljaren och motsvarar en rabatt om 7,4 procent mot den volymvägda genomsnittliga aktiekursen om 14,62 kronor för Doxas aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 30 handelsdagar som avslutades handelsdagen före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Att köpeskillingen avses betalas i nyemitterade aktier i Doxa anser styrelsen vara i Doxas och aktieägarnas bästa intresse. Att kunna erbjuda ett ägarskap i Doxa har varit en väsentlig del i att möjliggöra förvärvet. Dessutom etablerar det en förbindelse med säljaren, vilket förväntas vara till nytta för Doxa framöver.

Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Doxa Aktiebolag i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande

Tel: 0733-984000

Email: [email protected]

Denna information är sådan som Doxa Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2021, klockan 14:00 CET.

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB