REG

Doxa förvärvar 40 procent av Fastighetsstaden i Halmstad AB

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") har idag ingått avtal med Fastighetsstaden Holding AB ("Säljaren") som innebär att Doxa blir ägare till 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden i Halmstad AB ("Fastighetsstaden"). Fastighetsstaden äger ett trettiotal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Halmstad med ett fastighetsvärde om 1 625 MSEK.

Doxa meddelade den 11 oktober 2021 att bolaget ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden. Efter fortsatta förhandlingar samt genomlysning av Fastighetsstaden och dess tillgångar har Doxa och Säljaren idag ingått avtal om förvärvet. Fastighetsstaden är ett Halmstadbaserat fastighetsbolag och ägare till ett trettiotal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter med ett fastighetsvärde om 1 625 MSEK och med årliga hyresintäkter uppgående till 100 MSEK.

Doxa kommenterar:

- Vi är mycket glada och stolta över att idag kunna meddela att vi inträder som delägare i Fastighetsstaden. Genom förvärvet tar vi ett stort och viktigt kliv i arbetet med realiserandet av Doxas nya verksamhetsinriktning. Förvärvet av andelen i Fastighetsstaden, som äger både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, passar mycket bra in i Doxas strategi att bygga och förvalta en bred portfölj av tillgångar som sträcker sig över flera fastighetssegment och geografiska delmarknader i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.

Säljaren kommenterar:

-Vi har sedan en tid tillbaka sökt en partner som tillför kompetens & kontakter till Fastighetsstaden, inte minst inom det finansiella området. Affären med Doxa möjliggör en fortsatt expansion i linje med våra tillväxtmål. Successivt kommer två av mina söner, Max och Pontus, ta över rodret för Fastighetsstaden och vi hyser alla ett stort förtroende för Doxa, dess styrelse och storägare. Vi ser med tillförsikt fram emot en intressant tillväxtresa tillsammans, säger Greger Petersson, Fastighetsstadens och Säljarens styrelseordförande.

Doxa ska på tillträdesdagen betala en köpeskilling om 46,7 procent av ett belopp som kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av Fastighetsstadens egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde (1 625 MSEK) och bokfört värde för fastigheterna per tillträdesdagen med avdrag för latent skatt. Av köpeskillingen ska 180 MSEK erläggas genom att Doxa genomför en riktad nyemission av 15 000 000 aktier, varvid teckningskursen per aktie ska uppgå till 12 SEK. Resterande del av köpeskillingen ska erläggas kontant av Doxa till Säljaren på tillträdesdagen. Tillträdet förväntas äga rum senast den 30 december 2021.

Snarast möjligt efter tillträdesdagen kommer Fastighetsstaden att genomföra en riktad nyemission av aktier till Säljaren, genom vilken Doxas ägarandel i Fastighetsstaden utspäds ned till 40 procent. Säljaren ska som betalning i nyemissionen tillskjuta 10 000 000 av de erhållna aktierna i Doxa till Fastighetsstaden.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna i Doxa till Säljaren fastställdes genom avsiktsförklaringen den 11 oktober 2021. Att del av köpeskillingen betalas i nyemitterade aktier i Doxa anser styrelsen vara i Doxas och aktieägarnas bästa intresse. Att kunna erbjuda ett ägarskap i Doxa har varit en väsentlig del i att möjliggöra förvärvet och etablerar dessutom en förbindelse med Säljaren, vilket förväntas vara till nytta för Doxa framöver.

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Doxa och Advokatbyrån Hallgren & Partners är legal rådgivare till Säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande

Tel: 0733-984000

Email: [email protected]

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB