REGMAR

DOXA AB (PUBL) GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 355 MSEK

Styrelsen för Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beviljades av Doxas årsstämma den 11 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av högst 35 503 164 aktier till ett fåtal nya och befintliga investerare i Bolaget ("Nyemissionen"). Nyemissionen görs till en teckningskurs om 10,00 kronor per aktie och förväntas tillföra Bolaget cirka 355 miljoner kronor. Teckningskursen, vilken fastställts genom ett anbudsförfarande, innebär en rabatt om cirka 5,5 procent jämfört med Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste tio handelsdagarna och en rabatt om cirka 4 procent jämfört med Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 10 februari 2022.

Befintliga större aktieägarna Greg Dingizian genom Agartha AB och Martin Brorman med familj genom Brorman Fastigheter AB har uttalat sitt stöd för genomförandet av Nyemissionen. Ingen av de nämnda ägarna har erbjudits att teckna aktier i Nyemissionen.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra kapital för den fortsatta utvecklingen av Bolagets verksamhetsinriktning inom fastighetsbranschen. Bolaget befinner sig i en expansionsfas och utvärderar kontinuerligt intressanta förvärvsobjekt vilket ställer krav på tillgänglig finansiell beredskap för att, med kort varsel, kunna slutföra och ingå avtal med motparter. Styrelsen bedömer även att det är till fördel för Bolaget att stärka aktieägarbasen i Bolaget med vissa strategiska och institutionella investerare som kan bidra med ett utökat kontaktnät till Bolaget.

Nyemissionen har tecknats av ett fåtal investerare, genom bolag eller privat samt fonder, med erfarenhet av investeringar inom kapitalmarknaden och fastighetsbranschen. Bland investerarna förekommer befintliga aktieägare vars deltagande har bedömts vara av stor vikt för genomförandet av Nyemissionen på ett framgångsrikt sätt. Förekomsten av befintliga aktieägare bland investerarna har således legat i samtliga aktieägares bästa intresse. De större befintliga aktieägare som deltar är Bergendahl & Son AB, Marjan Dragicevic privat och genom Dragfast AB och Erik Selin genom Erik Selin Fastigheter AB som tecknar 10,5 miljoner, 4,2 miljoner respektive 5 miljoner aktier i Nyemissionen. Ingen av nämnda ägare eller övriga tecknare har någon närståenderelation till Bolaget. Tillkommande aktieägare i Bolaget genom Nyemissionen är Gösta Welandson via bolag samt en handfull fonder förvaltade av Clearance Capital Ltd.

Nyemissionen förväntas inbringa cirka 355 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 10,00 kronor per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 5,5 procent jämfört med Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste tio handelsdagarna och en rabatt om cirka 4 procent jämfört med Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 10 februari 2022. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett anbudsförfarande, varigenom ett flertal investerare fått möjlighet att inkomma med anbud. I ljuset av denna process är det styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig.

Doxa har sedan årsstämman 2021 kommunicerat ett flertal betydande framsteg för utvecklingen av Bolagets fastighetsverksamhet. Under hösten 2021 genomförde Doxa ett flertal förvärv av fastigheter och fastighetsbolag. Doxa har från och med starten av 2022 tillfört betydande kompetens till sin koncernledning i form av bolagets nya VD, Victor Persson, och CFO, Patrik Melin, och avser under 2022 fortsätta sin förvärvsresa genom att tillföra nya intressanta fastighetsinvesteringar.

Greg Dingizian, styrelseordförande för Doxa tillika Doxas största ägare genom Agartha AB, kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra ytterligare en lyckad kapitalanskaffning genom vilken vi säkrar medel för nya förvärv och fortsatt expansion. Det är särskilt tillfredsställande att vi fortsätter stärka ägarbasen med strategiska sektorspecialister och institutionella investerare."

Ägarstruktur efter Nyemissionen och efter kommande tillträde av kvarteret Malmö Arena:

Ägare

Antal aktier

Andel, %

Agartha AB (tidigare Adma förvaltnings AB)

50 501 527

17,2

Bra Bostad I Malmö*

45 000 000

15,3

Bergendahl & Son AB

29 500 000

10,1

Marjan Dragicevic privat och via bolag

18 710 000

6,4

Erik Selin via bolag

17 500 000

6,0

Brorman Fastigheter AB

10 500 000

3,6

Fastighetsstaden i Halmstad AB

10 000 000

3,4

Anders Pettersson via bolag

9 346 150

3,2

Weland Värdepapper AB

7 500 000

2,6

Försäkringsaktiebolaget Skandia

5 303 016

1,8

Strand, Peter

5 000 000

1,7

Fastighetsstaden Holding AB

4 928 250

1,7

Clearance Capital

3 303 164

1,1

Summa största ägarna

219 745 533

74,0

Övriga

73 650 977

26,0

TOTALT

293 396 510

100,0

* Tillkommande aktier vid tillträde av kvarteret Malmö Arena 2022-02-28

Nyemissionen förväntas innebära att antalet aktier i Doxa ökar med 35 503 164, från 212 893 346 till 248 396 510 och att aktiekapitalet ökar med 17 751 582 kronor, från 106 446 673 kronor till 124 198 225 kronor. Nyemissionen innebär vidare en utspädning för Doxas befintliga aktieägare om cirka 14,3 procent. De nya aktierna förväntas upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter att de teckningsberättigade erlagt betalning för aktierna och Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Greg Dingizian, styrelseordförande
Telefon: 0733-984000
E-post: [email protected]

Victor Persson, VD
Telefon: 0702-586375
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Doxa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 klockan 08.40.

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar.Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Doxa AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. Något prospekt kommer inte att upprättas med anledningen av Nyemissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta" , "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörlig vikt bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess offentliggörande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB