REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Doxa Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org. nr 556301-7481, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 9 oktober 2020 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 oktober 2020, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast den 5 oktober 2020, per post till Doxa AB, "Extra Bolagsstämma", Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 5 oktober 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad skriftlig fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.doxa.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen fattade den 22 september 2020 ett beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av efterföljande godkännande från bolagsstämma, varigenom Bolagets aktiekapital ska öka med högst 3 493 775 kronor genom nyemission av högst 6 987 550 aktier. För beslutet ska i övrigt följande gälla:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 16 oktober 2020.

2. Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget ska på avstämningsdagen berättiga till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

3. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara 2,10 kronor.

4. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 oktober 2020 till och med den 3 november 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma period, och vad avser garanterna som garanterat företrädesemissionen kan teckning ske till och med den 5 november 2020. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar från avsändandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning ske

a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

b) i andra hand till övriga tecknare utan stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till tecknat belopp, och

c) i sista hand till emissionsgaranter, pro rata i förhållande till storlek på respektive garantiåtagande.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

7. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.


Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.doxa.se.

Uppsala i september 2020
Doxa AB (publ)
STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Tel: 018-478 20 00

Email: [email protected]

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB