REGMAR

Doxa har beslutat om en fullt ut garanterad företrädesemission om knappt 15 miljoner kronor

Styrelsen i Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har beslutat om nyemission av aktier om knappt 15 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma den 9 oktober 2020. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom garantiåtagande.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Kapitalanskaffningen i korthet

· Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera utökade marknadsföringsaktiviteter med anledning av Covid-19 pandemin, lanseringen av de nya produkterna Ceramir Restore och Ceramir Protect, samt öka takten i att realisera strategin om att bygga en attraktiv bioaktiv produktportfölj inom dental förbrukning.

· Företrädesemissionen om knappt 15 miljoner kronor omfattar högst 6 987 550 nya aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,10 kronor.

· Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid åtta (8) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

· Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 16 oktober 2020. Sista dag för handel i Doxas aktie inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 14 oktober 2020.

· Teckningsperioden löper från den 20 oktober 2020 - 3 november 2020.

· Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 20 oktober 2020 - 30 oktober 2020. Doxas största aktieägare, Adma Förvaltnings AB ("Adma"), som representerar cirka 62,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har ingått ett garanti- och teckningsavtal med Doxa varigenom Adma åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, samt utfärdat en vederlagsfri garantiförbindelse för det fall Företrädesemissionen inte blir fulltecknad.

· Kallelse till den extra bolagsstämman den 9 oktober 2020 offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Henrik Nedoh, VD för Doxa:

"Nu när den amerikanska marknaden återigen har kommit igång efter vårens nedstängning ser vi det som angeläget att kunna öka vår tillväxttakt. Bioaktivitet ligger i tiden vilket i ökad utsträckning efterfrågas av både tandläkare och patienter. Under våren när Corona-epidemin härjade som mest fokuserade vi vår verksamhet på att påskynda utvecklingen av ytterligare två nya produkter som bygger på Ceramir-teknologin och som därmed är bioaktiva. Därför är det extra viktigt att vi nu har resurser för att kommersialisera dessa. Det nu aktuella kapitaltillskottet är därför nödvändigt för att Doxa snabbt ska kunna komma tillbaka och öka förutsättningarna för att växa som vi gjorde i slutet av 2019".

Företrädesemissionen

Doxas styrelse beslutade den 22 september 2020 att, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma, vilken kommer att hållas den 9 oktober 2020, genomföra en företrädesemission om knappt 15 miljoner kronor. Genom Företrädesemissionen kommer högst 6 987 550 nya aktier att emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 493 775 kronor.

Teckningskursen för varje nyemitterad aktie uppgår till 2,10 kronor. Förutsatt att Företrädesemissionen blir fulltecknad, kommer antalet aktier i Doxa att uppgå till högst 62 887 950 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 31 443 975 kronor.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 16 oktober 2020 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan 20 oktober 2020 - 3 november 2020. Sista dag för handel i Doxas aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 14 oktober 2020.

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 16 oktober 2020, är registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning ske (i) i första hand till sådana tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och även tecknat sig för aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, (ii) i andra hand till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till tecknat belopp, och (iii) i sista hand till emissionsgaranter, pro rata i förhållande till storlek på respektive garantiåtagande.

Bolagets största aktieägare Adma som representerar cirka 62,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, stödjer emissionsbeslutet och har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid extra bolagsstämman, att teckna sin pro rata-andel av aktierna i Företrädesemissionen samt att därutöver garantera teckningen av aktier som inte tecknats med stöd av andra aktieägare. Åtagandet har lämnats utan vederlag.

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma, vilken är planerad till den 9 oktober 2020. För ytterligare information hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

9 oktober 2020

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen

14 oktober 2020

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

15 oktober 2020

Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

16 oktober 2020

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen

20 oktober 2020

Offentliggörande av kvartalsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2020

20 oktober - 30 oktober 2020

Handel med teckningsrätter

20 oktober - 3 november 2020

Teckningsperiod

20 oktober - 18 november 2020 (eller tills registrering har skett hos Bolagsverket)

Handel med BTA (betald tecknad aktie)

5 november 2020

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Doxa har i samband med Företrädesemissionen anlitat Fredersen Advokatbyrå som legal rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Tel: 018-478 20 00

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Doxa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2020 kl. 17:30 CEST.

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Bolagets produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Doxa AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. Något prospekt kommer inte att upprättas med anledningen av Företrädesemissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörlig vikt bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess offentliggörande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Bifogade filer

Doxa-AB-PM-20-09-22.pdf

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB