Idag inleds teckningsperioden i Doxas företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Idag inleds teckningsperioden i Doxa AB:s (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 22 september 2020 och godkändes på Bolagets extra bolagsstämma den 9 oktober 2020. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom garantiåtagande.

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera utökade marknadsföringsaktiviteter med anledning av Covid-19-pandemin, lanseringen av de nya produkterna Ceramir Restore och Ceramir Protect, samt öka takten i att realisera strategin om att bygga en attraktiv bioaktiv produktportfölj inom dental förbrukning. Genom Företrädesemissionen tillförs Doxa knappt
15 MSEK. Doxas största aktieägare, Adma Förvaltnings AB, som representerar cirka
62,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har ingått ett garanti- och teckningsavtal med Doxa varigenom Adma Förvaltnings AB åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, samt utfärdat en vederlagsfri garantiförbindelse för det fall Företrädesemissionen inte blir fulltecknad.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 6 987 550 nya aktier. Aktieägare, som ägde aktier på avstämningsdagen den 16 oktober 2020, har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antalet aktier de ägde på avstämningsdagen. Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie är 2,10 kronor.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

20 oktober 2020

Offentliggörande av kvartalsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2020

20 oktober - 30 oktober 2020

Handel med teckningsrätter

20 oktober - 3 november 2020

Teckningsperiod

20 oktober - 18 november 2020 (eller tills registrering har skett hos Bolagsverket)

Handel med BTA (betald tecknad aktie)

5 november 2020

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Ytterligare information

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen och teaser finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.doxa.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-684 05 800.

Rådgivare

Doxa har i samband med Företrädesemissionen anlitat Fredersen Advokatbyrå som legal rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Tel: 018-478 20 00

Email: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 20 oktober 2020 kl. 11.00 CEST.

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08 - 121 576 90; e-mail [email protected] ).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Doxa AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. Något prospekt kommer inte att upprättas med anledningen av Företrädesemissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB