REGMAR

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, 1 JULI - 30 SEPTEMBER, 2020

"Under sommaren färdigställdes två nya produkter "Ceramir Restore" och "Ceramir Protect". Båda produkterna är baserade på Doxas unika bioaktiva och biokompatibla teknikplattform Ceramir. Nästa viktiga milstolpe för dessa produkter är FDA-godkännandet. Därefter väntar marknadslansering. Vår bedömning är att detta kan ske i slutet av 2020, alternativt början av 2021.

Våra nya produkter intresserar inte bara distributörer och tandläkare utan även potentiella samarbetspartners som visat intresse för t.ex. white label samarbeten, liknande det vi har idag med Dentsply Sirona för Ceramir Crown & Bridge." säger Henrik Nedoh, VD på Doxa.

Tredje kvartalet (Koncernen)

· Nettoomsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (3,5), fortsatt negativt påverkad av den pågående Covid19-pandemin

· Bruttomarginalen för det tredje kvartalet uppgick till 77 (-69) procent. Bruttomarginalen i tredje kvartalet 2019 påverkades negativt av en avsättning till garantireserv om 5,0 Mkr. Jämförbar bruttomarginal för det tredje kvartalet 2019, rensad för avsättning till garantireserv, var 76%

· Tredje kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,1 Mkr (-7,3)

· Koncernens kassaflöde för det tredje kvartalet uppgick till -3,5 Mkr (-2,2)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Styrelsen i Doxa AB (publ) beslutade om nyemission av aktier om knappt 15 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Övriga händelser under tredje kvartalet

· Ansökan om registrering av de nya produkterna Ceramir® Restore och Ceramir Protect lämnades till FDA i USA

· Doxa återupptar publicering varannan månad av ett nyhetsbrev till aktieägarna

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

· Vid extra bolagsstämma den 9 oktober beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission

· Doxas CFO meddelade i oktober att han beslutat att lämna sin roll på Doxa för ett uppdrag i ett annat bolag

Delårsrapporten återfinns på Bolagets hemsida: https://investor.doxa.se/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Tel: 018-478 20 00

Email: [email protected]

Läs mer på webben: www.doxa.se

Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Denna information är sådan information som Doxa Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB