REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa AB

Doxa AB (publ) ("Doxa") avhöll den 9 oktober 2020 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 22 september 2020 om en fullt garanterad nyemission av högst 6 987 550 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken förväntas tillföra Doxa knappt 15 miljoner kronor. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie uppgår till 2,10 kronor. Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 493 775 kronor.

Beslutet innebär att aktieägare, som på avstämningsdagen den 16 oktober 2020 är registrerade aktieägare i Bolaget, kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie, varvid åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsperioden löper under perioden 20 oktober - 3 november 2020 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market beräknas äga rum under perioden 20 oktober - 30 oktober 2020. Sista dag för handel i Doxas aktie inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 14 oktober 2020.

Ytterligare information om Företrädesemissionen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, doxa.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Tel: 018-478 20 00

Email: [email protected]

KORT OM DOXA

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Bolagets produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB