REGMAR

Doxa offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Det preliminära resultatet av Doxa AB:s (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), där teckningsperioden löpte ut den 3 november 2020, visar att Företrädesemissionen kommer att tillföra Doxa knappt 15 miljoner kronor.

Det preliminära resultatet av Doxas Företrädesemission visar att 5 626 073 aktier, motsvarande cirka 80,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 168 019 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,4 procent av de erbjudna aktierna. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 82,9 procent.

"Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd samt hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Genom emissionen kan vi fortsätta arbetet mot en ökning av tillväxttakten och kommersialiseringen av två nya produkter. Med detta kapitaltillskott i ryggen hoppas vi kunna komma tillbaka och öka förutsättningarna för att uppnå samma tillväxt som vi gjorde i slutet av 2019", kommenterar Henrik Nedoh, VD för Doxa.

Doxas största aktieägare, Adma Förvaltnings AB ("Adma") som lämnat ett vederlagsfritt garantiåtagande har, utöver sin pro-rata andel, tecknat 1 193 458 aktier med anledning av sitt garantiåtagande, motsvarande cirka 17,1 procent av de erbjudna aktierna. Admas andel av aktierna och rösterna i Doxa kommer således att uppgå till 64,45 procent efter att Företrädesemissionen registrerats av Bolagsverket.

Doxa kommer genom Företrädesemissionen att tillföras knappt 15 miljoner kronor. Genom Företrädesemissionen kommer Doxas aktiekapital att öka med 3 493 775 kronor från 27 950 200 kronor till 31 443 975 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 6 987 550. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Doxa att uppgå till 62 887 950.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som offentliggjordes i pressmeddelandet om Företrädesemissionen den
22 september 2020. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnotor att skickas omkring den 6 november 2020. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, ombokas de betalda tecknade aktierna ("BTA") till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA:er till aktier sker vilket beräknas ske omkring vecka 48, 2020.

Det slutgiltiga utfallet i företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 5 november 2020.

Rådgivare

Doxa har i samband med Företrädesemissionen anlitat Fredersen Advokatbyrå som legal rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Tel: 018-478 20 00

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Doxa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020 kl. 18.45 CET.

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Bolagets produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Doxa AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. Något prospekt kommer inte att upprättas med anledningen av Företrädesemissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörlig vikt bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess offentliggörande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Bifogade filer

Doxa-PM-prel-utfall.pdf

Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB