REGMAR

DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 2, 1 APRIL - 30 JUNI, 2020

"Utveckling och investering i nya produkter baserade på Doxas unika bioaktiva Ceramir®-teknologi har under det andra kvartalet prioriterats högt. Det har resulterat i att vi färdigställt de två produkter som vi arbetat med en längre tid och ansökan om registrering för dessa produkter har lämnats in till FDA i USA.

Doxas försäljning påverkades kraftigt under det andra kvartalet av att stora delar av världen stängde ner all verksamhet, så även tandläkarvården, på grund av Covid19-pandemin." säger Henrik Nedoh, VD på Doxa.

Andra kvartalet (Koncernen)

· Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 0,7 MSEK (4,2), kraftigt påverkad av den pågående Covid19-pandemin

· Bruttomarginalen för det andra kvartalet uppgick till 131 (87) procent. Bruttomarginalen påverkades positivt av en upplösning av garantireserv om 0,3 MSEK

· Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,1 MSEK (-1,8)

· Koncernens kassaflöde för det andra kvartalet uppgick till 1,1 MSEK (-6,3)

Händelser under andra kvartalet

· Som en del av implementerade kostnadsbesparingsåtgärder, infördes i april korttidspermittering om 20% för all personal anställd i Sverige. Även styrelsen sänkte sitt arvode under perioden med samma procentsats som de anställdas lönesänkning

· Doxa höll årsstämma den 8 juni, 2020

Händelser efter andra kvartalet

· Ansökan om registrering av de nya produkterna Ceramir® Restore och Ceramir Protect har lämnats till FDA i USA

Delårsrapporten återfinns på Bolagets hemsida: https://investor.doxa.se/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Tel: 018-478 20 00

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Doxa Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected] ).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB