REGMAR

Delårsrapport Kvartal 3, 1 juli - 30 september, 2021

Dental verksamheten:

"Med en fortsatt förbättrad utveckling i USA och ökat intresse för våra nya produkter ser jag och teamet positivt på försäljnings-utvecklingen de kommande kvartalen" säger Henrik Nedoh, VD på Doxa.

Fastighetsverksamheten:

"Jag ser med tillförsikt fram emot Doxas framtida resa efter att i snabb takt skrivit avtalsförklaringar avseende Malmö Arena, Fastighetsstaden och Sundsbron. Tillsammans med vår starka ägarskara och tillträdande management emotser jag en fortsatt snabb förvärvstakt."säger Greg Dingizian, Styrelseordförande

Tredje kvartalet (koncernen)
· Nettoomsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 2,5 Mkr (1,4)
· Bruttomarginalen för det tredje kvartalet uppgick till 69 (77) procent
· Tredje kvartalets resultat efter skatt uppgick till -6,5 Mkr (-4,1). Kvartalet belastas med 2,5 Mkr i kostnader hänförliga till fastighetsverksamheten
· Koncernens kassaflöde för det tredje kvartalet uppgick till 193,5 Mkr (-3,5). Emissionslikvid minskat med kostnader för emission har erhållits om totalt 201,2 Mkr

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
· Avsiktförklaring avseende Kvarteret Malmö Arena 1 900 Mkr i fastighetsvärde
· Ny VD Victor Persson och CFO Patrik Melin rekryterades.
· Emissionslikvider om totalt 206 Mkr erhölls

Händelser efter tredje kvartalet

· Bolaget genomförde i oktober en riktad nyemission som tillför bolaget 216 Mkr
· Avsiktförklaringar tecknades avseende två investeringar; 40% av Fastighetsstaden i Halmstad (fastighetsvärde 1 650 Mkr) och Sundsbron Fastighets AB (fastighetsvärde 251 Mkr)

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa
Telefon: 0733-540200
E-post: [email protected]

Greg Dingizian, styrelseordförande
Telefon: 0733-984000
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Doxa Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 15.30 CET.
Delårsrapporten återfinns på Bolagets hemsida: https://investor.doxa.se/finansiella-rapporter/

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB