REGMAR

DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q1 2022, 21 PROCENT NAV-TILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • NAV-tillväxt med 21 procent under första kvartalet
  • Tillträde Kvarteret Malmö Arena
  • Genomfört en emission om 347,7 mSEK som bas för framtida fastighetsinvesteringar
  • Noterat innehav i KlaraBo nedvärderat med 34 mSEK, avtalsmässigt aktieägartillskott till Fastighetsstaden i Halmstad om 34 mSEK
  • Befintliga fastigheter har ökat med 66 mSEK i värde
  • Förvärv av 15,7 procent av EasyDepot AB
  • Ledningen på plats

FINANSIELL INFORMATION

NAV vid periodens utgång uppgick till 1 850,6 mSEK (6,5).

NAV per aktie 6,31 (0,10).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 1 773,6 mSEK (6,5).

Rörelsens intäkter Jan-Mar uppgick till 0,5 mSEK (3,9) skillnaden mellan perioderna är relaterad till skifte av redovisningsprinciper från och med fjärde kvartalet 2021.

Rörelsens kostnader för perioden Jan-Mar uppgick till 14,5 mSEK (6,9) ökningen är hänförlig till uppbyggnad av ny organisation samt belastad med kostnader kopplade till tillträde av nyligen förvärvade innehav.

Periodens resultat för Jan-Mar uppgick till -7,0 mSEK (-3,0).

Under perioden Jan-Mar har emissioner genomförts till ett samlat värde om
909,4 mSEK, netto efter kostnader för emission, varav 561,7 mSEK avser emissioner i samband med förvärv och 347,7 mSEK avser kontantemissioner.

 Bifogat: Doxa Delårsrapport Q1 2022, som även finns tillgänglig på: www.doxa.se/rapporter

Denna information är sådan information som Doxa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 klockan 13.00.

För mer information, vänligen kontakta:
Victor Persson                                                           
VD                                                                          
Telefon: 0702-586375                                             
E-post: [email protected]                         

Patrik Melin
CFO
Telefon: 0706-218285
E-post: [email protected]

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB