REGMAR

DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q3 2022 - ETT NEUTRALT TREDJE KVARTAL

  • NAV tillväxt, +1% under tredje kvartalet
  • Positiv värdeutveckling på direktägda fastigheter, +14 mSEK (+0,5%)
  • Negativ värdeutveckling på noterade innehav, -16 mSEK (-31,8%)

FINANSIELL INFORMATION

NAV vid periodens utgång uppgick till 1 968,0 mSEK (198,9), vilket motsvarar 6,71 SEK per aktie (1,20).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 1 882,2 mSEK (198,9).

Rörelsens intäkter Jul-Sep uppgick till -2,2 mSEK (2,5) minskningen är i allt väsentligt relaterad till negativ värdeutveckling av noterade innehav under perioden. Motsvarande period förra året värderades inga tillgångar till verkligt värde, skifte av redovisningsprinciper från och med fjärde kvartalet 2021. För perioden Jan-Sep uppgick rörelsens intäkter till 94,8 mSEK (10,3).

Rörelsens kostnader för perioden Jul-Sep uppgick till 6,0 mSEK (8,9) minskningen är till stor del påverkad av skifte i redovisningsprinciper. För Jan-Sep uppgick rörelsens kostnader till 26,5 mSEK (24,1), där första kvartalet 2022 är belastat med engångsposter för uppbyggnad av organisation samt kostnader i samband med större förvärv.

Periodens resultat för Jul-Sep uppgick till -8,2 mSEK (-6,5). För Jan-Sep uppgick resultatet till 75,6 mSEK (-14,0).

Bifogat: Doxa Delårsrapport Q3 2022, som även finns tillgänglig på: http://www.doxa.se/rapporter

Denna information är sådan information som Doxa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 klockan 13:00.

Victor Persson                                                           
VD                                                                             
Telefon: 0702-586375                                
E-post: [email protected] 

Patrik Melin
CFO
Telefon: 0706-218285
E-post: [email protected]

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB