MAR

Bokslutskommuniké - 1 oktober - 31 december, 2020

"Försäljningen i slutet av 2020 visar på en återhämtning. Marknadstrenden är positiv för 2021." Henrik Nedoh, VD

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN)

 • Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 3,6 MSEK (7,1), en minskning med 49 procent jämfört med samma period föregående år
 • Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 76 procent (86)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -2,7MSEK (-0,2)
 • Kassaflödet uppgick till 0,4 MSEK (-3,2)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2020

 • Doxas produkt Ceramir® Protect LC godkändes för marknadsföring och försäljning i USA. Det är det andra produktutvecklingsprojekt under 2020 som nu färdigställs.
 • Doxas 510(k)-ansökan för Ceramir® Restore QuikCap godkändes av amerikanska FDA (U.S. Food and Drug Administration). Det innebär att Ceramir Restore QuikCap nu kan börja marknadsföras och säljas i USA.
 • Doxas CFO meddelade i oktober att han beslutat att lämna sin roll på Doxa för ett uppdrag i ett annat bolag, ersättare tillsatt
 • Doxa tillfördes genom företrädesemission knappt 15 miljoner kronor
 • Lånet till Adma Förvaltnings AB återbetalades. Adma Förvaltnings AB erbjöd en lånegaranti för 2021 10 MSEK
 • Doxas vice VD meddelade i december att han beslutat att lämna sin roll på Doxa för ett uppdrag i annat bolag

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • Doxa tecknade distributörsavtal med DentalCity i USA
 • Doxa genomförde byte av Certified Adviser till Redeye AB per den 1 mars 2020
 • Som en konsekvens av COVID-19 infördes i april korttidspermittering om 20% för all personal anställd i Sverige. Även styrelsen sänkte sitt arvode under perioden med samma procentsats som de anställdas lönesänkning
 • Styrelsen i Doxa AB (publ) beslutade om nyemission av aktier om knappt 15 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET

 • Första initiala lanseringsordrarna för nya produkten Ceramir® Restore QuikCap har levererats till majoriteten av distributörerna i USA

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Nedoh, VD, Doxa
Tel: 018-478 20 00
Email: [email protected]

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som idag säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08 - 121 576 90; e-mail [email protected] ).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB