REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 1 OKTOBER - 31 DECEMBER, 2019

"2019 avslutades framgångsrikt med ett historiskt försäljningsrekord i fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 7,1 MSEK (5,0) och är en ökning med 40 procent jämfört med föregående år. Det är framför allt försäljningen i december till våra egna distributörer som varit mycket hög tack vare genomförda marknadsföringsaktiviteter med distributörerna i USA. Det får till konsekvens att försäljningsutfallet för det första kvartalet förväntas påverkas. Det är oerhört glädjande att kunna konstatera att vårt aktiva och fokuserade arbete med våra distributörer har givit resultat. Under kvartalet anställde vi också en lokal försäljningschef för den nordamerikanska marknaden med placering i Chicago. Detta ger oss en direkt närvaro på vår huvudmarknad, vilket är av stor vikt för vår fortsatta expansion", säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN)
· Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 7,1 MSEK (5,0), en ökning med 40 procent jämfört med samma period föregående år
· Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 86 procent (77). Bruttomarginalen för kvartalet påverkas positivt av en upplösning av garantiavsättning i fjärde kvartalet med 1,4 MSEK
· Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -0,2 MSEK (-2,2)
· Kassaflödet uppgick till -3,2 MSEK (0,1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2019
· Kostnad för återkallelse av produkter bedömdes i tredje kvartalet till 5,0 MSEK. I fjärde kvartalet har denna kunnat justeras ned till en total uppskattad kostnad om 3,6 MSEK
· Uppbyggnad av en försäljningsorganisation i Nordamerika genom anställning av en lokal försäljningschef
· Utökning av styrelsen med två nya ledamöter vid extra bolagsstämma i december

ÅRET (KONCERNEN)
· Nettoomsättningen för helåret uppgick till 19,4 MSEK (16,2), en ökning med 20 procent jämfört med föregående år
· Bruttomarginalen för året uppgick till 55 procent (75)
· Årets resultat uppgick till -11,3 MSEK (8,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
· Lansering på den japanska marknaden efter tecknade av distributionsavtal med Hakusui och erhållet produktgodkännande
· Tecknat ett flertal nya distributörsavtal i USA
· Adma förvaltnings AB lämnade ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa. Adma förvaltnings ägande uppgick per årsskiftet till 60,8 procent
· Återkallelse av produkter från distributörer och private label licenstagare p.g.a. felaktig datummärkning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET
· Doxa har erhållit ett lån från Adma förvaltning om 10 MSEK vilket säkrar Doxas likviditetsbehov under 2020
· Styrelsen har beslutat byta Certified Adviser till Redeye AB per 1 mars 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Nedoh, VD, Doxa
Tel: 018-478 20 00
Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den
21 februari 2020 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är ett uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®, Ceramir® Crown&Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB