REGMAR

Styrelsen i Dicot Pharma avser att besluta om en företrädesemission om cirka 125 miljoner kronor

Uppsala, 30 juni 2024. Styrelsen för Dicot Pharma AB ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar sin avsikt att besluta om en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner ("Units"), motsvarande cirka 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Därutöver kan Bolaget erhålla ytterligare likvid vid utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras som en del av Units. Styrelsen avser att publicera en kallelse till en extra bolagstämma som planeras att hållas den 1 augusti 2024 för att ge styrelsen bemyndigande att besluta om Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från de största ägarna, bland annat Bertil Lindkvist, Tor Finans AB och Torsten Söderberg privat och via bolag, samt från bolagets grundare Jarl Wikberg och samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare om sammanlagt cirka 17,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 14,0 procent av Företrädesemissionen. Ett mindre antal externa investerare har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 63,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 51,0 procent. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 65,0 procent.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sammanfattning

 • I ljuset av Dicots hittillsvarande genomgående goda resultat så finner styrelsen att det ligger i aktieägarnas intresse att förbehålla de hittillsvarande ägarna rätten att kunna tillgodogöra sig den kommande värdeskapande utvecklingen och därmed söka externt kapital vid ett senare tillfälle. Arbetet med att knyta an samarbetspartners kommer fortlöpa parallellt med vidareutvecklingen av Bolagets tillgångar.
 • Styrelsen i Dicot meddelar därför sin avsikt att besluta om en Företrädesemission om cirka 125 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Därutöver kan Bolaget erhålla ytterligare likvid vid utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras som en del av Units.
 • Syftet med Företrädesemissionen är primärt att finansiera genomförandet av en klinisk fas 2a-studie. Bolaget avser också att påbörja förberedelser för en klinisk fas 2b-studie parallellt.
 • En extra bolagsstämma föreslås att besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om Företrädesemissionen. Denna stämma avses att hållas den 1 augusti 2024 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Företrädesemissionen och dess fullständiga villkor förväntas därefter att beslutas av styrelsen omkring den 7 augusti 2024 med stöd av bemyndigandet.
 • Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 65,0 procent genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Förutsatt att den extra bolagstämman bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen har:
  • vissa befintliga aktieägare, bolagets grundare samt samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att teckna Units i Företrädesemissionen. Samtliga har åtagit sig att rösta för bemyndigandet på den extra bolagsstämman. Totala teckningsförbindelser uppgår totalt till cirka 17,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 14,0 procent av Företrädesemissionen; och
  • ett mindre antal externa investerare har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 63,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 51,0 procent av Företrädesemissionen.
 • Bolagets aktieägare på avstämningsdagen kommer erhålla uniträtter som ger rätt till teckning av Units, vilka avses bestå av aktier och teckningsoptioner som ger innehavaren möjlighet till ytterligare teckning av aktier vid senare tillfälle. Det förväntas att Units kommer att struktureras med ett 4:1 av aktier och teckningsoptioner där till exempel för varje fyra aktier kommer en teckningsoption att ingå i en Unit.
  • Teckningskursen vid teckning av aktie genom utnyttjande av teckningsoptioner som erhålls vid teckning av Units kommer ligga inom intervallet 100 och 150 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen.
 • Företrädesemissionen, inklusive fullständiga villkor, såsom teckningskurs, antal nyemitterade aktier och ökning av aktiekapitalet, förväntas, med stöd av bemyndigandet, beslutas av styrelsen omkring den 7 augusti 2024. Teckningskursen kommer att prissättas till en sedvanlig rabatt i förhållande till den teoretiska kursen utan teckningsrätten (eng. theoretical ex-rights price ("TERP")).

Bakgrund och motiv

Dicot Pharma utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 för att behandla erektionssvikt och tidig utlösning hos män, vilket är vanligt förekommande över hela världen. Studier visar att mer än hälften av alla män över 40 år drabbas av erektionssvikt i någon grad. De mest använda potensläkemedlen idag har vissa utmaningar och nästan hälften av alla som prövar dessa läkemedel väljer att avbryta behandlingen. Runt 35 procent får inte önskvärd effekt och många upplever biverkningar och oro över kardiovaskulär effekt. Dessutom har preparat såsom Viagra kort verkningstid och kräver planering, vilket minskar spontaniteten i sexlivet. 

Bolagets målsättning med LIB-01 är att skapa en helt ny generation potensläkemedel som överträffar dagens tillgängliga preparat; med längre verkningstid, färre biverkningar och en differentierad verkningsmekanism. Ett läkemedel där effekten sitter i under lång tid skulle innebära stora fördelar. De drabbade slipper planera sitt sexliv, vilket ger ett mer normalt vardagsliv och höjer livskvalitén. "LIB-01, med sin unika verkningstid, utlovar ett paradigmskifte för behandling av erektil dysfunktion. Det är den första revolutionerande molekylen som kommit inom området sedan Viagra", kommenterar den världsledande medicinska experten inom erektil dysfunktion, Dr Harin Padma-Nathan.

Dicot har tagit viktiga steg i utvecklandet av LIB-01. Under 2024 har Bolaget avslutat sin kliniska fas 1-studie med mycket positiva resultat som visar att LIB-01 har en god säkerhetsprofil. Utöver detta kunde en effektsignal utläsas där deltagare rapporterat en förbättrad erektionsförmåga som i vissa fall kvarstod 28 dagar efter första dos. Parallellt med detta har Bolaget gjort betydande förberedelser inför en stundande klinisk fas 2a-studie såsom genomfört GMP-tillverkning av studieläkemedlet. Bolaget avser att starta klinisk fas 2a-studie under fjärde kvartalet 2024.

Bolaget planerar nu för en företrädesemission av Units i syfte att genomföra den kliniska fas 2a-studien. Bolaget avser också att påbörja förberedelser för klinisk fas 2b-studie parallellt. Detta följer Bolagets affärsstrategi att utveckla LIB-01 i egen regi fram till och med fas 2a-studier. Dicots ambition är att inför kommande kliniska faser ingå samarbeten med andra etablerade läkemedelsbolag för att finansiera, vidareutveckla och lansera LIB-01 på världsmarknaden.

Emissionslikviden efter avdrag för emissionskostnader är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter:

 • Genomförande av klinisk fas 2a-studie, samt förberedelser inför klinisk fas 2b-studie.
 • Övrig R&D samt uppskalning av tillverkningsprocessen.
 • Prekliniska studier för utveckling av nya indikationer.
 • Affärsutveckling, patent, kvalitets- och regulatoriska processer mm.
 • Bolagsstyrning och ledning (inkl. legal, IT, försäkring, marknadsplats, personal, styrelse mm).

Extra bolagsstämma och förväntad tidplan för Företrädesemissionen

En extra bolagstämma föreslås besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen. Den extra bolagsstämman avses att hållas i Uppsala den 1 augusti 2024 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. En mer detaljerad tidplan och villkor för Företrädesemissionen kommer att meddelas omkring den 7 augusti 2024, om styrelsen fattar beslut om Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden

Under förutsättning att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och att styrelsen därefter beslutar att genomföra den, har vissa befintliga aktieägare, bland annat Bertil Lindkvist, Tor Finans AB och Torsten Söderberg privat och via bolag, bolagets grundare Jarl Wikberg samt samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare, åtagit sig att teckna Units i Företrädesemissionen. Totala teckningsförbindelser från dessa uppgår till cirka 14,0 procent av Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 17,5 miljoner kronor.

Ett mindre antal externa investerare har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 63,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 51,0 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtaganden utgår en garantiprovision om tolv (12,0) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt 15,0 procent i Units i Bolaget. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Dessa åtaganden och förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Vidare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Tidigareläggning av delårsrapport

Till följd av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten avseende det andra kvartalet 2024 till den 9 augusti 2024 för att möjliggöra för styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra insynspersoner att delta i Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början. Prospektet och anmälningssedel kommer då finnas på Dicots hemsida www.dicotpharma.com samt på Carnegie Investment Banks hemsida www.carnegie.se, Corpura Fondkommissions hemsida www.corpura.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är Sole Coordinator och Joint Bookrunner tillsammans med Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) i samband med Företrädesemissionen och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd 

Telefon: +46 72 502 10 10 

E-post: [email protected] 

Om Dicot Pharma AB

Dicot Pharma utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 700 aktieägare. För mer information se www.dicotpharma.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Dicot. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dicot kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget förväntas offentliggöra.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsrätter, eller andra värdepapper utgivna av Bolaget ("Värdepapper") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan som Dicot Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-30 17:28 CET.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd