Lyckat möte med Läkemedelsverket stärker Dicots kliniska prövningsansökan Uppsala, 28 mars 2023. Dicot har nu genomfört det sista av två planerade myndighetsmöten inför ansökan om start av kliniska studier. Syftet var att förankra underlag som ska ingå...
Successful meeting with Swedish MPA strengthens Dicot's clinical trial application Uppsala, March 28, 2023. Dicot has now conducted the last of two planned regulatory meetings prior to an application to start clinical trials. The purpose was to anchor the scien...
Dicot kontrakterar världsledande medicinsk expert inom erektil dysfunktion Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2023. Dicot har ingått ett konsultavtal med Dr Harin Padma-Nathan, världsledande medicinsk expert inom manlig sexuell dysfunktion. Dr Padma-Natha...
Dicot contracts world leading medical expert within erectile dysfunction Press release: Uppsala, Sweden, March 8, 2023. Dicot has entered into a consultancy agreement with medical doctor Harin Padma-Nathan, a world leading medical expert in male sexua...
Dicot till Life Science-dagen 8 mars Uppsala, 2 mars 2023. På Life Science-dagen i Göteborg den 8 mars presenteras intressanta bolag inom medicin- och läkemedelsbranschen, däribland Dicot. Eventet arrangeras för sju...
REG
Dicot AB offentliggör bokslutskommuniké 2022 Pressmeddelande: Uppsala, 27 mars 2023. Dicot AB (publ) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022 samt för det fjärde kvartalet. Bokslutskommunik...
REG
Dicot AB presents Year-End Report 2022 Press release: Uppsala, February 27, 2023. Dicot AB (publ) hereby publishes its year-end report for the period January - December 2022 and for the fourth quarter. The year-end re...
Dicot har startat tillverkning av studieläkemedel för klinisk prövning och håller tidsplanen Pressmeddelande: Uppsala, 20 februari 2023. Dicot meddelar att GMP-tillverkningen av studieläkemedlet till de planerade fas 1-studierna har påbörjats. Detta är helt i linje med b...
Dicot has started manufacturing of the study drug for clinical trials in line with the schedule Press release: Uppsala, February 20, 2023. Dicot announces that the GMP manufacturing of the study drug for the planned phase 1 studies has begun. This is completely in line with...
Dicots studieresultat presenterades idag på European Society for Sexual Medicine Uppsala, 17 februari 2023. Läkemedelsföretaget Dicot presenterade idag den senaste studien av verkningsmekanismen hos LIB-01 på European Society for Sexual Medicine's årliga kong...
Dicot's study results presented today at European Society for Sexual Medicine Uppsala, February 17, 2023. Today the pharmaceutical company Dicot presented the latest study of the mechanism of action of LIB-01 at the European Society for Sexual Medicine's a...
REG
Dicot meddelar sista dag för handel med BTU och första handelsdag för teckningsoptioner serie TO 4 och TO 5 Pressmeddelande: Uppsala, 10 februari 2023. Företrädesemissionen i Dicot AB som avslutades den 27 januari 2023 är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU)...
REG
Dicot AB genomför riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2023. Dicot AB (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie...
REG MAR
Dicot AB offentliggör utfall i företrädesemission - övertecknades till 109,5% Dicot AB (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK som avslutades den 27 januari 2023 ("Företrädese...
Sista dag för teckning av units i Dicots pågående företrädesemission Pressmeddelande, Uppsala 24 januari 2023. Fredag den 27 januari 2023 är sista dagen för teckning i Dicot AB:s (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") pågående företrädesemission av unit...
Dicot går vidare med ny patentansökan Uppsala, 23 januari 2023. Läkemedelsbolaget Dicot AB som utvecklar LIB-01 till ett nytt potensläkemedel meddelar att man går vidare med en ny patentansökan. Patentansökan omfatta...
Dicot moves forward with a new patent application Uppsala, January 23, 2023. The pharmaceutical company Dicot AB that develops LIB-01 to become a new potency drug, today announces that it is moving forward with a new patent appl...
Personer i ledning och styrelse har tecknat units i Dicots pågående företrädesemission Pressmeddelande: Uppsala, 20 januari 2023. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") kan idag meddela att personer i ledning och styrelse har tecknat units för cirka 1,1 MSEK i d...

Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
https://www.dicot.se/

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe VD elin.tr[email protected] +46 73 980 14 08