Större aktieägare, ledamöter och ledningen har åtagit sig att nyttja sina teckningsoptioner TO4 i Dicot, motsvarande cirka 3,9 MSEK

Pressmeddelande: Uppsala, 31 maj 2023. Dicot AB (publ) ("Dicot") meddelar härmed att större aktieägare i Dicot och samtliga medlemmar av styrelse och ledning som innehar teckningsoptioner av serie TO4 har åtagit sig gentemot Dicot att nyttja alla dessa. Detta motsvarar en investering om totalt cirka 3,9 MSEK, vilket motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO4. Teckningsperioden pågår från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2023.

"Återigen ser vi starkt stöd från våra största ägare, styrelse och ledning. Det förtroendet betyder mycket för oss inför att teckningsperioden startar imorgon", säger Elin Trampe, vd.

Om teckningsoptioner av serie TO4
Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 nyttjas för teckning av nya aktier kommer Dicot att tillföras cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO4 är den 13 juni 2023. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 15 juni 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 juni 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 15 juni 2023.

Sammanfattade villkor:

 • Teckningsperiod: 1 - 15 juni 2023.
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4: 13 juni 2023.
 • Emissionsvolym: 225 229 530 teckningsoptioner av serie TO4 berättigande till teckning av 225 229 530 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Dicot cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningskurs: 0,11 SEK per aktie.
 • Utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 kan antalet aktier öka med upp till 225 229 530, från 437 409 060 till 662 638 590 och aktiekapitalet att öka med upp till 1 576 606,71 SEK, från 3 061 863,42 SEK till 4 638 470,13 SEK. Ökningen av aktiekapitalet beräknas på Dicots aktiekapital efter minskningen av aktiekapitalet som beslutades om på årsstämman den 23 maj 2023. Utspädningen vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till cirka 34 % av antalet aktier och röster i Dicot.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning av nya aktier senast den 15 juni 2023, alternativt inte avyttras senast den 13 juni 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas

 • Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
  Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
 • Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
  Förtryckt anmälningssedel kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Dicots hemsida www.dicot.se och på Hagberg & Aneborn Fondkommision ABs hemsida www.hagberganeborn.se.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Dicot i samband med optionslösen. Hagberg & Aneborn Fondkomission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd 

Telefon: +46 739 80 14 08 

E-post: [email protected] 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 100 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd