REG

Rättelse: Dicot AB Delårsrapport januari - september 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 1 november 2022. Rättelsen avser att informera om att tidigare pressmeddelande gällande Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2022 ej skulle ha varit markerad med MAR-etikett. 

Finansiell information tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 54 KSEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 073 KSEK (-4 716)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,07)

Finansiell information januari - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 89 KSEK (30)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -23 152 KSEK (-18 767)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,32)

Väsentliga händelser under kvartalet

Juli

 • Den 1 juli erhölls likvid från de teckningsoptioner av serie TO 3 som tecknades under juni. Netto tillfördes Dicot 9,0 MSEK.
 • I juli tillträdde Charlotta Gauffin rollen som Chief Scientific Officer (CSO) med uppdraget att driva utvecklingen av företagets potensläkemedel. Gauffin har över 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling varav mer än 15 år inom klinisk utveckling.

Augusti

 • Under tredje kvartalet inleddes utvärdering och upphandling av CRO-tjänsten för Dicots fas 1-studier, dvs de första studierna i människa vilka är planerade att starta mitten av 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • 11 oktober rapporterades om goda resultat från det prekliniska toxikologiprogrammet med läkemedelskandidaten LIB-01. LIB-01 har hittills visat sig vara väl tolererad med en god säkerhetsprofil och inga tecken på biverkningar har setts i djurstudierna.
 • 17 oktober meddelade Dicot att en ny patentansökan har lämnats in i enlighet med bolagets IP-plan. Det omfattar både nya framställningsmetoder och intermediärer (olika kemiska föreningar) under tillverkningen av läkemedelssubstansen.
 • I slutet av oktober meddelade Dicot att delar av tillverkningen av läkemedelskandidaten flyttas till Sydafrika där startmaterialet redan hanteras. Det ska leda till förbättrad logistik, kortare ledtider och sänkta kostnader.

VD kommenterar

Under det tredje kvartalet har utvecklingsarbetet fortsatt enligt våra uppsatta tidsramar och vi kommer allt närmare tidpunkten för start av fas 1-studierna. Upphandling av forskningsklinik för genomförande av kliniska studier har också påbörjats detta händelserika kvartal. Nyligen rapporterade vi om goda resultat av toxikologistudier, en viktig del i myndigheternas bedömning för start av kliniska studier i människa. Vi har även besökt våra partners i Sydafrika vilket gav möjlighet till fördjupade dialoger för att utveckla våra samarbeten.

JAG OCH DICOTS CSO, Charlotta Gauffin, är nyligen hemkomna från en mycket värdefull resa till Sydafrika där vi träffade våra samarbetspartners. Den aktiva substansen i LIB-01 är en semi-syntetiskt tillverkad molekyl vars startmaterial kommer från naturen. Det handlar om fröer som genomgår en extraktions-process följt av ett antal syntessteg. Allt startar i Sydafrika där vår huvudpartner Parceval med sin erfarenhet och nätverk koordinerar alla aktiviteter kopplat till råvaran. 

DET ÄR PÅTAGLIGT att det finns ett stort engagemang hos våra partners. Möten och platsbesök i Sydafrika har gett oss många uppslag att ta vidare för att effektivisera samarbeten och för Dicot att fatta välgrundade beslut. Ett resultat av våra goda samarbeten är att vi nu tar steget att flytta extraktionsprocessen från Sverige till Sydafrika. Genom att flytta detta tillverkningssteg undviks onödiga transporter, det underlättar koordineringen av aktiviteter samt inte minst minskar våra kostnader.

LÄKEMEDELSUTVECKLINGEN HAR PÅGÅTT med full styrka under kvartalet. Vi ligger enligt tidplan för att starta kliniska studier i mitten av nästa år och nu har upphandlingen av forskningsklinik för genomförande av våra kliniska studier påbörjats. Vi har skickat ut ansökningshandlingar till ledande forskningskliniker som vi anser innovativa och moderna och har mötts av ett stort internationellt intresse för att arbeta med vår kandidat. Utöver det pågår också vårt toxikologiprogram som bäst och vi har nyligen rapporterat resultat som visar på att LIB-01 har en god säkerhetsprofil och att inga biverkningar hittills kunnat identifieras. 

UNDER JULI MÅNAD hade vi förmånen att presentera resultaten av våra prekliniska effektstudier på European Association of Urology, ett vetenskapligt forum som vi tidigare meddelat valt ut vårt inskickade abstrakt för presentation under 2022 års kongress.

KAPITALTILLSKOTTET I JULI från teckningsoptionsprogrammet i andra kvartalet har möjliggjort att vi följer tidsplan och kostnadsramar för både prekliniskt arbete och affärsutveckling. Samtidigt arbetar vi nu på att säkerställa finansiering för de kommande fas 1-studierna.

VARJE VIKTIG INNOVATION kräver starkt IP-skydd och vi har nu skickat in den nya patentansökan som vi innan sommaren meddelade att vi arbetat på. Ett nytt patent innebär marknadsexklusivitet fram till åtminstone 2042 på en global marknad vilket kraftigt ökar det långsiktiga värdet på LIB-01. 

ÅRETS TREDJE KVARTAL har varit händelserikt och det är med stor glädje jag ser engagemanget och drivet hos Dicot-teamet och alla våra partners. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, CEO
Tel: +46 739 80 14 08
[email protected]

Björn Petersson, CFO
Tel: +46 76 109 00 00
[email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd